نمونه سوالات امتحانی http://fail60.mihanblog.com 2020-08-07T05:14:13+01:00 text/html 2016-06-26T22:13:36+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش فارسی سازی گوشی های Huawei از طریق رم در حالت روشن http://fail60.mihanblog.com/post/2818 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402494-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+Huawei+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86.html"><h2> آموزش فارسی سازی گوشی های Huawei از طریق رم در حالت روشن</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش فارسی سازی گوشی های Huawei از طریق رم در حالت روشن &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402494-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+Huawei+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402458-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+huawei+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+cmd.html"><h2>آموزش فلش گوشیهای huawei در محیط cmd</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش گوشیهای huawei در محیط cmd ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402458-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+huawei+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+cmd.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402448-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+MTK+Droid+Root++Tools+IMEI+Repair.html"><h2> آموزش ترمیم سریال MTK Droid Root &amp; Tools IMEI Repair</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش: &nbsp;آموزش ترمیم سریال MTK Droid Root &amp; Tools IMEI Repair ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402448-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+MTK+Droid+Root++Tools+IMEI+Repair.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402420-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+Huawei.html"><h2> آموزش انلاک بوت لودر Huawei</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش انلاک بوت لودر Huawei ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402420-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+Huawei.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402404-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+g730_u10.html"><h2>آموزش ترمیم بوت و خاموشی گوشی g730-u10</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت و خاموشی گوشی g730-u10 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402404-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+g730_u10.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402385-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D9%87%D8%A7%DB%8C+sp+flash+tools+%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+cpu+mtk.html"><h2>آموزش حل تمامی ارور های sp flash tools مخصوص cpu mtk</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل تمامی ارور های sp flash tools مخصوص cpu mtk &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402385-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D9%87%D8%A7%DB%8C+sp+flash+tools+%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+cpu+mtk.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402370-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%DB%8C+%DB%8C%D9%88+%D9%87%D8%A7%DB%8C+mtk+65xx.html"><h2>اموزش تبدیل فایل بکاپ به فایل فلش قابل رایت با فلش تولز در سی پی یو های mtk 65xx</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تبدیل فایل بکاپ به فایل فلش قابل رایت با فلش تولز در سی پی یو های mtk 65xx ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402370-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%DB%8C+%DB%8C%D9%88+%D9%87%D8%A7%DB%8C+mtk+65xx.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402361-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D8%B1+%D9%87%D9%85+huawei+G630_U20+G630_U10.html"><h2>آموزش حل مشکل ریست پشت سر هم huawei G630-U20, G630-U10</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp; آموزش حل مشکل ریست پشت سر هم huawei G630-U20, G630-U10 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402361-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D8%B1+%D9%87%D9%85+huawei+G630_U20+G630_U10.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402090-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+Y625_u32+B105.html"><h2>آموزش قدم ب قدم فارسی سازی Y625-u32 B105</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش قدم ب قدم فارسی سازی Y625-u32 B105 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402090-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+Y625_u32+B105.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402078-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+Honor+3C+H30_U10+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.html"><h2>آموزش ترمیم بوت و خاموشی هواوی Honor 3C H30-U10 برای اولین بار در تمام فروم های خارجی و فارسی زبان</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت و خاموشی هواوی Honor 3C H30-U10 برای اولین بار در تمام فروم های خارجی و فارسی زبان &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402078-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+Honor+3C+H30_U10+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402066-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%88%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE+%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D8%B2+cpu+mtk+%D8%A8%D8%A7+spflasher+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87.html"><h2>آموزش فول دامپ کرفتن از cpu mtk با spflasher برای حل مشکل هنگ/فارسی سازی/ریپیر بیسباند/بوت/غیره</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فول دامپ کرفتن از cpu mtk با spflasher برای حل مشکل هنگ/فارسی سازی/ریپیر بیسباند/بوت/غیره &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402066-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%88%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE+%DA%A9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D8%B2+cpu+mtk+%D8%A8%D8%A7+spflasher+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402042-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+emmc+read+only+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+easy+jtag+%D9%88+atf+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html"><h2>اموزش حل مشکل emmc read only گوشیهای هواوی سری کوالکوم با باکس های قدرتمند easy jtag و atf برای اولین بار</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: اموزش حل مشکل emmc read only گوشیهای هواوی سری کوالکوم با باکس های قدرتمند easy jtag و atf برای اولین بار &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402042-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+emmc+read+only+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+easy+jtag+%D9%88+atf+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402013-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA+app+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D8%B2+adb+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85.html"><h2> آموزش استرک کردن فایل فلش هواوی با فرمت app و رایت آن از adb بدون تایپ دستور و ارور حجم فایل سیستم</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش استرک کردن فایل فلش هواوی با فرمت app و رایت آن از adb بدون تایپ دستور و ارور حجم فایل سیستم &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402013-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA+app+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D8%B2+adb+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-401979-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF+%D9%88+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%87.html"><h2>آموزش دانگرید گوشی های هواوی با هر بیلد و ورژنی بدون مشکل سریال و بیس باند تست شده</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش دانگرید گوشی های هواوی با هر بیلد و ورژنی بدون مشکل سریال و بیس باند تست شده &nbsp; ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-401979-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF+%D9%88+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:12:52+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش ترمیم سریال گوشی S5831i سامسونگ توسط باکس SPT http://fail60.mihanblog.com/post/2817 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405089-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Ufs_hwk+booting+error.html"><h2>حل مشکل Ufs+hwk booting error</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: حل مشکل Ufs+hwk booting error ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405089-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Ufs_hwk+booting+error.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405077-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+S5831i+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+SPT.html"><h2>آموزش ترمیم سریال گوشی S5831i سامسونگ توسط باکس SPT</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم سریال گوشی S5831i سامسونگ توسط باکس SPT &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405077-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+S5831i+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+SPT.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405060-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Insert+Sim+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+C3010S+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.html"><h2>آموزش حل مشکل Insert Sim در گوشی C3010S سامسونگ</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل مشکل Insert Sim در گوشی C3010S سامسونگ &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405060-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Insert+Sim+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+C3010S+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405045-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6+%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%AA+usb%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+i9300.html"><h2>آموزش تصویری تعویض سوکت usb(شارژ) سامسونگ i9300</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تصویری تعویض سوکت usb(شارژ) سامسونگ i9300 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405045-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6+%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%AA+usb%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+i9300.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405001-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+Galaxy+S+Duos+2+S7582.html"><h2>تصاویر تعمیراتی Galaxy S Duos 2 S7582</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: تصاویر تعمیراتی Galaxy S Duos 2 S7582 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405001-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+Galaxy+S+Duos+2+S7582.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404627-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+s5282+galaxy+star.html"><h2>سولوشن و تصاویر تعمیراتی s5282 galaxy star</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: سولوشن و تصاویر تعمیراتی s5282 galaxy star &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404627-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86+%D9%88+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+s5282+galaxy+star.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404619-%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%86+212.html"><h2>ادکلن 212</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; ادکلن VIP 212 for men ادکلن مردانه VIP 212 for men با رایحه شیرین و ملایم مقدار مایع: 100ml کشور سازنده: اسپانیا مدل: مردانه نشان تجاری: کارولینا هررا :: ‎ Carolina Herrera قیمت : 36000 &nbsp; با رایحه شیرین و ملایم مقدار مایع: 100ml کشور سازنده: اسپانیا مدل: مردانه نشان تجاری: کارولینا هررا :: ‎ Carolina Herrera &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404619-%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%86+212.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404598-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AF+i9000+download+mode.html"><h2> آموزش ساخت كابل کلیپ دانلود مد i9000 download mode</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ساخت كابل کلیپ دانلود مد i9000 download mode &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404598-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%AF+i9000+download+mode.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404584-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+not+product+i9300n7100+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+easy+%D9%88+atf.html"><h2> آموزش تصویری و قدم به قدم ترمیم بوت و هارد و حل مشکل not product i9300/n7100 با باکس های easy و atf</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش تصویری و قدم به قدم ترمیم بوت و هارد و حل مشکل not product i9300/n7100 با باکس های easy و atf &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404584-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+not+product+i9300n7100+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+easy+%D9%88+atf.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404580-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84++wifi+.%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+.+%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+g7102+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+z3x+%D9%88+spt.html"><h2>آموزش ترمیم سریال , wifi .شبکه . نتورک سامسونگ g7102 با دو باکس z3x و spt</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم سریال , wifi .شبکه . نتورک سامسونگ g7102 با دو باکس z3x و spt &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404580-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84++wifi+.%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+.+%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF+g7102+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+z3x+%D9%88+spt.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404547-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%7C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+cert+qcn+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.html"><h2> بکاپ و ریستور |فایل های cert&amp; qcn گوشی های سامسونگ</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;بکاپ و ریستور |فایل های cert&amp; qcn گوشی های سامسونگ &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404547-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%7C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+cert+qcn+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404537-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88+%D9%86%DA%AF+sm_a5000.html"><h2>برای اولین بار آموزش ترمیم سریال و حل مشکل شبکه گوشی سامسو نگ sm-a5000</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: برای اولین بار آموزش ترمیم سریال و حل مشکل شبکه گوشی سامسو نگ sm-a5000 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404537-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88+%D9%86%DA%AF+sm_a5000.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404503-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+j500h.html"><h2> آموزش ترمیم سریال j500h </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم سریال j500h &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404503-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+j500h.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404478-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+HUAWEI%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+sigma+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1.html"><h2> آموزش ترمیم سریال گوشی های HUAWEIهواوی با باکس sigma با تصویر</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم سریال گوشی های HUAWEIهواوی با باکس sigma با تصویر &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404478-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+HUAWEI%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+sigma+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404473-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+y320_u30.html"><h2> آموزش ترمیم سریال و بیسباند y320-u30</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم سریال و بیسباند y320-u30 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-404473-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+y320_u30.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402911-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+emmc+read+only+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+easy+jtag+%D9%88+atf.html"><h2>اموزش حل مشکل emmc read only گوشیهای هواوی سری کوالکوم با باکس های قدرتمند easy jtag و atf </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل مشکل emmc read only گوشیهای هواوی سری کوالکوم با باکس های قدرتمند easy jtag و atf &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402911-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+emmc+read+only+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+easy+jtag+%D9%88+atf.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402890-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%DA%A9%D8%AF+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86.html"><h2>آموزش دریافت کد آنلاک هواوی در کوتاه ترین زمان ممکن</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش آموزش دریافت کد آنلاک هواوی در کوتاه ترین زمان ممکن &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402890-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%DA%A9%D8%AF+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402887-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA+app+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D8%B2+adb+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85.html"><h2>آموزش استرک کردن فایل فلش هواوی با فرمت app و رایت آن از adb بدون تایپ دستور و ارور حجم فایل سیستم</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش استرک کردن فایل فلش هواوی با فرمت app و رایت آن از adb بدون تایپ دستور و ارور حجم فایل سیستم &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402887-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA+app+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%86+%D8%A7%D8%B2+adb+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%AC%D9%85+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402868-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF+%D9%88+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D8%AF.html"><h2>آموزش دانگرید گوشی های هواوی با هر بیلد و ورژنی بدون مشکل سریال و بیس باند تست شد</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش دانگرید گوشی های هواوی با هر بیلد و ورژنی بدون مشکل سریال و بیس باند تست شد &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402868-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF+%D9%88+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%DB%8C%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%D8%B4%D8%AF.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402535-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%83%D8%AF+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%83+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+Huawei+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+huawei.html"><h2> دریافت كد آنلاك گوشی های Huawei بدون نیاز به ارسال ایمیل و ثبت نام در سایت huawei</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;دریافت كد آنلاك گوشی های Huawei بدون نیاز به ارسال ایمیل و ثبت نام در سایت huawei &nbsp; ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-402535-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D9%83%D8%AF+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%83+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+Huawei+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+huawei.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:11:38+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش حل مشکل علامت هنذفری در گوشی های سونی اریکسون http://fail60.mihanblog.com/post/2816 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406273-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D9%87%D9%86%D8%B0%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86.html"><h2> آموزش حل مشکل علامت هنذفری در گوشی های سونی اریکسون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش حل مشکل علامت هنذفری در گوشی های سونی اریکسون ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406273-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D9%87%D9%86%D8%B0%D9%81%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406266-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+xperia+x1+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86.html"><h2> آموزش حل مشکل عدم پاور در xperia x1 سونی اریکسون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش حل مشکل عدم پاور در xperia x1 سونی اریکسون &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406266-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+xperia+x1+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406020-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+LGE+Tool.html"><h2>آموزش LGE Tool</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش: آموزش LGE Tool ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406020-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+LGE+Tool.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406006-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+update+service+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+flashtool.html"><h2>آموزش تبدیل فایل های update service به فایل های flashtool</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تبدیل فایل های update service به فایل های flashtool &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406006-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+update+service+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+flashtool.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405988-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+Sony+Xperia+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%E2%80%93+Sony+Xperia+Unlock+Bootloader.html"><h2>آموزش آنلاک بوت لودر Sony Xperia از طریق سایت رسمی – Sony Xperia Unlock Bootloader</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش آنلاک بوت لودر Sony Xperia از طریق سایت رسمی – Sony Xperia Unlock Bootloader &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405988-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+Sony+Xperia+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%E2%80%93+Sony+Xperia+Unlock+Bootloader.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405877-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+c690x+xperia+z1+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+4.3+%D8%A8%D8%A7+setoolflashtool%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3.html"><h2>هشدار در مورد اپدیت c690x xperia z1 به اندروید 4.3 با setool,flashtool,اپدیت سرویس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: هشدار در مورد اپدیت c690x xperia z1 به اندروید 4.3 با setool,flashtool,اپدیت سرویس &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405877-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+c690x+xperia+z1+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+4.3+%D8%A8%D8%A7+setoolflashtool%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405852-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+FTF+%D8%AF%D8%B1+Flash+ToolS.html"><h2>آموزش حل مشکل عدم شناسایی فایل های FTF در Flash ToolS</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل مشکل عدم شناسایی فایل های FTF در Flash ToolS &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405852-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+FTF+%D8%AF%D8%B1+Flash+ToolS.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405843-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D9%82%D9%81%D9%84+%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+sony+android.html"><h2>آموزش برداشتن قفل پترن گوشی های اندروید sony android</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> آموزش آموزش برداشتن قفل پترن گوشی های اندروید sony android ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405843-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D9%82%D9%81%D9%84+%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+sony+android.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405798-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+C2305+Xperia+C.html"><h2>آموزش ترمیم سریال سونی C2305 Xperia C</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم سریال سونی C2305 Xperia C &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405798-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+C2305+Xperia+C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405753-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D9%81%D9%84%D8%B4_+%D8%B1%D9%88%D8%AA_+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1_+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%82%D9%81%D9%84.html"><h2> برنامه همه کاره برای اندروید و فلش- روت- آنلاک شبکه- آنلاک بوتلودر- باز کردن قفل</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;برنامه همه کاره برای اندروید و فلش- روت- آنلاک شبکه- آنلاک بوتلودر- باز کردن قفل &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405753-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D9%81%D9%84%D8%B4_+%D8%B1%D9%88%D8%AA_+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1_+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%82%D9%81%D9%84.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405729-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+Usb+%D9%88+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%86%D8%B5%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+Universall.html"><h2>آموزش آسان فلش گوشیهای جدید نوکیا با Usb و بدون فایل نصبی با Universall</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش آموزش آسان فلش گوشیهای جدید نوکیا با Usb و بدون فایل نصبی با Universall ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405729-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+Usb+%D9%88+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%86%D8%B5%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+Universall.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405724-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+2+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+jaf+%D9%88+%DB%8C%D8%A7+mx.html"><h2> آموزش پایین آوردن ورژن گوشی های خاموش با استفاده از 2 باکس jaf و یا mx</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش پایین آوردن ورژن گوشی های خاموش با استفاده از 2 باکس jaf و یا mx ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405724-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+2+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+jaf+%D9%88+%DB%8C%D8%A7+mx.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405712-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%88%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3.html"><h2> آموزش فلش کردن فریمورهای دستکاری شده(کوک شده) با نرم افزار فونیکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش فلش کردن فریمورهای دستکاری شده(کوک شده) با نرم افزار فونیکس ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405712-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%88%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405686-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+nokia+n9.html"><h2> آموزش فلش و فارسی سازی nokia n9</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش فلش و فارسی سازی nokia n9 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405686-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+nokia+n9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405664-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1+%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%D9%84+%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA+%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8Cn9.html"><h2> آموزش فلش,فارسی,برداشتن یوزر کد,رفع مشکل نصب نشدن برنامه وحل پیغام مثلت خطر گوشیn9</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش فلش,فارسی,برداشتن یوزر کد,رفع مشکل نصب نشدن برنامه وحل پیغام مثلت خطر گوشیn9 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405664-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%DB%8C%D9%88%D8%B2%D8%B1+%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88%D8%AD%D9%84+%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA+%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8Cn9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405147-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+rpl+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7.html"><h2>آموزش حل مشکل عدم رایت شدن کامل rpl در گوشیهای نوکیا</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل مشکل عدم رایت شدن کامل rpl در گوشیهای نوکیا &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405147-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+rpl+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405142-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7Nokia+Lumia+800.html"><h2> آموزش شناختن باز بودن بوتلودر نوکیاNokia Lumia 800</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش شناختن باز بودن بوتلودر نوکیاNokia Lumia 800 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405142-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7Nokia+Lumia+800.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405135-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8D%D9%8D%D8%AB+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+lumia+710800.html"><h2> آموزش تغییر نام بلوتوٍٍث گوشی های نوکیا آنلاک lumia 710/800</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش تغییر نام بلوتوٍٍث گوشی های نوکیا آنلاک lumia 710/800 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405135-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%8D%D9%8D%D8%AB+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+lumia+710800.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405127-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD+v1++v2+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+x++xl.html"><h2>تشخیص صحیح v1 &amp; v2 گوشی های نوکیا x &amp; xl </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: تشخیص صحیح v1 &amp; v2 گوشی های نوکیا x &amp; xl &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405127-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD+v1++v2+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7+x++xl.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405125-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+imei+nullnull+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+Nokia+A110+Nokia+X+Dual+SIM+RM_980.html"><h2>آموزش حل مشکل imei null/null برای Nokia A110, Nokia X Dual SIM RM-980</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش حل مشکل imei null/null برای Nokia A110, Nokia X Dual SIM RM-980 &nbsp; ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-405125-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+imei+nullnull+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+Nokia+A110+Nokia+X+Dual+SIM+RM_980.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:11:01+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7 http://fail60.mihanblog.com/post/2815 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407292-آموزش+باكس+Xtc+clip.html"><h2> آموزش باكس Xtc clip</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش باكس Xtc clip ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407292-آموزش+باكس+Xtc+clip.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407282-آموزش+ساخت+گلد+کارت+و+s_off+گوشیهای+htc+با+xtc_clip+.html"><h2> آموزش ساخت گلد کارت و s-off گوشیهای htc با (xtc-clip )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش ساخت گلد کارت و s-off گوشیهای htc با (xtc-clip ) ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407282-آموزش+ساخت+گلد+کارت+و+s_off+گوشیهای+htc+با+xtc_clip+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407006-آموزش+حل+مشکل+نیمه+بریک+شدن+و+پایین+آوردن+بوت+لودر+در+گوشیهای+ویندوز+7.html"><h2> آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407006-آموزش+حل+مشکل+نیمه+بریک+شدن+و+پایین+آوردن+بوت+لودر+در+گوشیهای+ویندوز+7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406990-آموزش+قدم+به+قدم+و+تصویری+hxc+dongle.html"><h2>آموزش قدم به قدم و تصویری hxc dongle</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش قدم به قدم و تصویری hxc dongle ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406990-آموزش+قدم+به+قدم+و+تصویری+hxc+dongle.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406978-ابزار+کاربردی+برای+گوشی+های+اچ+تی+سی++fastbootadbHTC+unlockre_lock+tool+.html"><h2> ابزار کاربردی برای گوشی های اچ تی سی ( fastboot/adb/HTC unlock/re-lock tool )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;ابزار کاربردی برای گوشی های اچ تی سی ( fastboot/adb/HTC unlock/re-lock tool ) &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406978-ابزار+کاربردی+برای+گوشی+های+اچ+تی+سی++fastbootadbHTC+unlockre_lock+tool+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406966-md5+checksum+چیست؟+و+چطور+چکش+کنیم؟.html"><h2> md5 checksum چیست؟ و چطور چکش کنیم؟</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp; md5 checksum چیست؟ و چطور چکش کنیم؟ ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406966-md5+checksum+چیست؟+و+چطور+چکش+کنیم؟.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406940-آموزش+تبدیل+رام+RUU+به+رام+zip+برای+HTC.html"><h2>آموزش تبدیل رام RUU به رام zip برای HTC</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تبدیل رام RUU به رام zip برای HTC ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406940-آموزش+تبدیل+رام+RUU+به+رام+zip+برای+HTC.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406845-آموزش+نصب+radio+بدون+نیاز+به+s_off+برای+htc+one.html"><h2>آموزش نصب radio بدون نیاز به s-off برای htc one</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش نصب radio بدون نیاز به s-off برای htc one ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406845-آموزش+نصب+radio+بدون+نیاز+به+s_off+برای+htc+one.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406840-آموزش+اکتیو+کردن+HTC+Dream+اندروید+1.1.html"><h2>آموزش اکتیو کردن HTC Dream اندروید 1.1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش اکتیو کردن HTC Dream اندروید1.1 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406840-آموزش+اکتیو+کردن+HTC+Dream+اندروید+1.1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406836-تعاریف+روت+و+اس+آف+root+s_off.html"><h2> تعاریف روت و اس آف root s-off</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;تعاریف روت و اس آف root s-off ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406836-تعاریف+روت+و+اس+آف+root+s_off.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406814-تغییرات+کلی+در+ریکاوری+cwm.html"><h2> تغییرات کلی در ریکاوری cwm</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;تغییرات کلی در ریکاوری cwm ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406814-تغییرات+کلی+در+ریکاوری+cwm.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406804-آموزش+ساخت+گلد+کارد+برای+گوشی+های+htc+بدون+نیاز+به+باکس.html"><h2>آموزش ساخت گلد کارد برای گوشی های htc بدون نیاز به باکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ساخت گلد کارد برای گوشی های htc بدون نیاز به باکس ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406804-آموزش+ساخت+گلد+کارد+برای+گوشی+های+htc+بدون+نیاز+به+باکس.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406796-آموزش+فلش+دستی+گوشیهای+htc+بافایلهای+زیپ+با+دانگل+bst.html"><h2>آموزش فلش دستی گوشیهای htc بافایلهای زیپ با دانگل bst</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش دستی گوشیهای htc بافایلهای زیپ با دانگل bst &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406796-آموزش+فلش+دستی+گوشیهای+htc+بافایلهای+زیپ+با+دانگل+bst.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406417-آموزش+آنلاک+کردن+بوت+لودر+گوشی+های+htc+از+طریق+سایت+رسمی+htc.html"><h2> آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی های htc از طریق سایت رسمی htc</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی های htc از طریق سایت رسمی htc ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406417-آموزش+آنلاک+کردن+بوت+لودر+گوشی+های+htc+از+طریق+سایت+رسمی+htc.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406402-آموزش+حل+مشگل+سریال+NULL+گوشی+HTC+Desire+516H++W.html"><h2>آموزش حل مشگل سریال NULL گوشی HTC Desire 516H &amp; W</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشگل سریال NULL گوشی HTC Desire 516H &amp; W ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406402-آموزش+حل+مشگل+سریال+NULL+گوشی+HTC+Desire+516H++W.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406332-مطلبی+که+قبل+از+آپدیت++setool+card+باید+به+آن+توجه+کنیم.html"><h2>مطلبی که قبل از آپدیت ( setool card) باید به آن توجه کنیم</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: مطلبی که قبل از آپدیت ( setool card) باید به آن توجه کنیم ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406332-مطلبی+که+قبل+از+آپدیت++setool+card+باید+به+آن+توجه+کنیم.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406323-آموزش+فلش+و+فارسی+LG+kf755+با+باکس+SeTOoL.html"><h2> آموزش فلش و فارسی LG kf755 با باکس SeTOoL</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش فلش و فارسی LG kf755 با باکس SeTOoL &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406323-آموزش+فلش+و+فارسی+LG+kf755+با+باکس+SeTOoL.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406302-آموزش+آپدیت+سیم+کارت+Setool+در+ورژن+1.107.html"><h2>آموزش آپدیت سیم کارت Setool در ورژن 1.107</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش آپدیت سیم کارت Setool در ورژن 1.107 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406302-آموزش+آپدیت+سیم+کارت+Setool+در+ورژن+1.107.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406289-نسل+جدید+گوشیهای+سونی+اریکسون+8x55+نکات+نرم+افزاری.html"><h2>نسل جدید گوشیهای سونی اریکسون 8x55 نکات نرم افزاری</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: نسل جدید گوشیهای سونی اریکسون 8x55 نکات نرم افزاری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406289-نسل+جدید+گوشیهای+سونی+اریکسون+8x55+نکات+نرم+افزاری.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406279-آموزش+چیدمان+فایل+گوشی+های+جدید+در+setools.html"><h2>آموزش چیدمان فایل گوشی های جدید در setools</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش چیدمان فایل گوشی های جدید درsetools ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406279-آموزش+چیدمان+فایل+گوشی+های+جدید+در+setools.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:11:01+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7 http://fail60.mihanblog.com/post/2814 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407292-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3+Xtc+clip.html"><h2> آموزش باكس Xtc clip</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش باكس Xtc clip ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407292-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3+Xtc+clip.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407282-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DA%AF%D9%84%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%88+s_off+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%A7+xtc_clip+.html"><h2> آموزش ساخت گلد کارت و s-off گوشیهای htc با (xtc-clip )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش ساخت گلد کارت و s-off گوشیهای htc با (xtc-clip ) ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407282-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DA%AF%D9%84%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D9%88+s_off+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%A7+xtc_clip+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407006-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2+7.html"><h2> آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش حل مشکل نیمه بریک شدن و پایین آوردن بوت لودر در گوشیهای ویندوز 7 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-407006-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2+7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406990-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A+hxc+dongle.html"><h2>آموزش قدم به قدم و تصویری hxc dongle</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش قدم به قدم و تصویری hxc dongle ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406990-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A+hxc+dongle.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406978-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DA%86+%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%DB%8C++fastbootadbHTC+unlockre_lock+tool+.html"><h2> ابزار کاربردی برای گوشی های اچ تی سی ( fastboot/adb/HTC unlock/re-lock tool )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;ابزار کاربردی برای گوشی های اچ تی سی ( fastboot/adb/HTC unlock/re-lock tool ) &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406978-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DA%86+%D8%AA%DB%8C+%D8%B3%DB%8C++fastbootadbHTC+unlockre_lock+tool+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406966-md5+checksum+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%D9%88+%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%DA%86%DA%A9%D8%B4+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.html"><h2> md5 checksum چیست؟ و چطور چکش کنیم؟</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp; md5 checksum چیست؟ و چطور چکش کنیم؟ ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406966-md5+checksum+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%D9%88+%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1+%DA%86%DA%A9%D8%B4+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406940-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D9%85+RUU+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%85+zip+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+HTC.html"><h2>آموزش تبدیل رام RUU به رام zip برای HTC</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تبدیل رام RUU به رام zip برای HTC ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406940-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D9%85+RUU+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D9%85+zip+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+HTC.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406845-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+radio+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+s_off+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+htc+one.html"><h2>آموزش نصب radio بدون نیاز به s-off برای htc one</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش نصب radio بدون نیاز به s-off برای htc one ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406845-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+radio+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+s_off+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+htc+one.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406840-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+HTC+Dream+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+1.1.html"><h2>آموزش اکتیو کردن HTC Dream اندروید 1.1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش اکتیو کردن HTC Dream اندروید1.1 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406840-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+HTC+Dream+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+1.1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406836-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D9%81+root+s_off.html"><h2> تعاریف روت و اس آف root s-off</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;تعاریف روت و اس آف root s-off ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406836-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B3+%D8%A2%D9%81+root+s_off.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406814-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+cwm.html"><h2> تغییرات کلی در ریکاوری cwm</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;تغییرات کلی در ریکاوری cwm ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406814-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+cwm.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406804-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DA%AF%D9%84%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.html"><h2>آموزش ساخت گلد کارد برای گوشی های htc بدون نیاز به باکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ساخت گلد کارد برای گوشی های htc بدون نیاز به باکس ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406804-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%DA%AF%D9%84%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406796-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D9%BE+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84+bst.html"><h2>آموزش فلش دستی گوشیهای htc بافایلهای زیپ با دانگل bst</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش دستی گوشیهای htc بافایلهای زیپ با دانگل bst &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406796-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D9%BE+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84+bst.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406417-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+htc.html"><h2> آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی های htc از طریق سایت رسمی htc</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی های htc از طریق سایت رسمی htc ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406417-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+htc+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+htc.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406402-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+NULL+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+HTC+Desire+516H++W.html"><h2>آموزش حل مشگل سریال NULL گوشی HTC Desire 516H &amp; W</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشگل سریال NULL گوشی HTC Desire 516H &amp; W ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406402-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%AF%D9%84+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+NULL+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+HTC+Desire+516H++W.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406332-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA++setool+card+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html"><h2>مطلبی که قبل از آپدیت ( setool card) باید به آن توجه کنیم</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: مطلبی که قبل از آپدیت ( setool card) باید به آن توجه کنیم ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406332-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA++setool+card+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%86+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406323-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+LG+kf755+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+SeTOoL.html"><h2> آموزش فلش و فارسی LG kf755 با باکس SeTOoL</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش فلش و فارسی LG kf755 با باکس SeTOoL &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406323-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+LG+kf755+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+SeTOoL.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+Setool+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86+1.107.html"><h2>آموزش آپدیت سیم کارت Setool در ورژن 1.107</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش آپدیت سیم کارت Setool در ورژن 1.107 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+Setool+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86+1.107.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406289-%D9%86%D8%B3%D9%84+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86+8x55+%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html"><h2>نسل جدید گوشیهای سونی اریکسون 8x55 نکات نرم افزاری</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: نسل جدید گوشیهای سونی اریکسون 8x55 نکات نرم افزاری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406289-%D9%86%D8%B3%D9%84+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86+8x55+%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406279-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%86%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+setools.html"><h2>آموزش چیدمان فایل گوشی های جدید در setools</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش چیدمان فایل گوشی های جدید درsetools ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-406279-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%86%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%8A+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+setools.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:09:08+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش حل مشکل تصویر 3gs آیفون http://fail60.mihanblog.com/post/2813 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408433-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+LG+Optimus+L7+P705G+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+4.1.2+%D8%A8%D9%87+4.0.3+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86+imei.html"><h2>آموزش دانگرد کردن LG Optimus L7 P705G از اندروید 4.1.2 به 4.0.3 بدون مشکل خاموشی و پریدن imei</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش دانگرد کردن LG Optimus L7 P705G از اندروید 4.1.2 به 4.0.3 بدون مشکل خاموشی و پریدن imei ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408433-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+LG+Optimus+L7+P705G+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF+4.1.2+%D8%A8%D9%87+4.0.3+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86+imei.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408326-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+3gs+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"><h2> آموزش حل مشکل تصویر 3gs آیفون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش حل مشکل تصویر 3gs آیفون ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408326-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+3gs+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408307-%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+4.html"><h2> سولیشن تعمیراتی مفید شارژ ایفون 4</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;سولیشن تعمیراتی مفید شارژ ایفون 4 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408307-%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+4.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408301-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86+%D9%80+%D8%A2_%D9%87_%D9%86_%DA%AF+%D9%88+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2.html"><h2>آموزش نصب برنامه و ریختن ـ آ-ه-ن-گ و کلیپ با آیتونز</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش نصب برنامه و ریختن ـ آ-ه-ن-گ و کلیپ با آیتونز ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408301-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86+%D9%80+%D8%A2_%D9%87_%D9%86_%DA%AF+%D9%88+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE+%D8%A8%D8%A7+%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408290-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+DEB+%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+iFunBox.html"><h2>آموزش نصب فایل های DEB بوسیله iFunBox</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش نصب فایل های DEB بوسیله iFunBox ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408290-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+DEB+%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+iFunBox.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408286-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+pc+suite+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"><h2> آموزش کار با pc suite آیفون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش کار با pc suite آیفون ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408286-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+pc+suite+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408284-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB+ios5+%DA%A9%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87.html"><h2> برنامه ی بلوتوث ios5 کرک شده</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;برنامه ی بلوتوث ios5 کرک شده ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408284-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB+ios5+%DA%A9%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408281-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%BE%D9%84+%D9%88+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+airblue+sharing.html"><h2>آموزش نصب و راه اندازی بلوتوس تمامی دستگاهای اپل و آیفون airblue sharing</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش نصب و راه اندازی بلوتوس تمامی دستگاهای اپل و آیفون airblue sharing ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408281-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%BE%D9%84+%D9%88+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+airblue+sharing.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408268-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87+%D9%87%D9%88%D9%85.html"><h2>آموزش کالیبره کردن دکمه هوم</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش کالیبره کردن دکمه هوم ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408268-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87+%D9%87%D9%88%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408257-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1613+%D8%A8%D8%A7+voice+control.html"><h2>آموزش شکستن رمز دستگاه ایفون در6,1,3 با voice control</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش شکستن رمز دستگاه ایفون در6,1,3 با voice control ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408257-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1613+%D8%A8%D8%A7+voice+control.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408250-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+verification+required%E2%80%9D+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"><h2>آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش رفع مشکل verification required” در ایفون ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408250-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+verification+required%E2%80%9D+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408244-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87+ios7+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+UDID.html"><h2>آموزش ابدیت به ios7 بدون ثبت UDID</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ابدیت به ios7 بدون ثبت UDID ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408244-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87+ios7+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+UDID.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408238-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"><h2>آموزش تغییر اندازه فونت پیامک در آیفون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش تغییر اندازه فونت پیامک در آیفون ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408238-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408234-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%B3%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%8C%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"><h2> چگونه به جای نام سیم کارت خود،هرچی دوست داریم بزاریم برای ایفون</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;چگونه به جای نام سیم کارت خود،هرچی دوست داریم بزاریم برای ایفون &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408234-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%B3%DB%8C%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%8C%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408201-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+Deb+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7.html"><h2>آموزش بکاپ گرفتن از فایل Deb در سیدیا </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش بکاپ گرفتن از فایل Deb در سیدیا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408201-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%BE+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+Deb+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408188-%D9%85%D9%86%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+ios7.html"><h2>منو فارسی ios7</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: منو فارسی ios7 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408188-%D9%85%D9%86%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C+ios7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408177-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+apple+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9.html"><h2>آموزش نصب برنامه بر روی دستگاهای apple بدون نیاز به جیلبرک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش نصب برنامه بر روی دستگاهای apple بدون نیاز به جیلبرک &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408177-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+apple+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408166-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86+%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%85+Jailbreak+of+iOS+8.1.1.html"><h2>اموزش جیلبریک موفق همه دیوایسها از میهن جی اس ام Jailbreak of iOS 8.1.1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش جیلبریک موفق همه دیوایسها از میهن جی اس ام Jailbreak of iOS 8.1.1 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408166-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82+%D9%87%D9%85%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86+%D8%AC%DB%8C+%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%85+Jailbreak+of+iOS+8.1.1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408155-%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C.html"><h2>نصب برنامه بدون نیاز به جیلبرک(برنامه دوم) بسیار عالی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: نصب برنامه بدون نیاز به جیلبرک(برنامه دوم) بسیار عالی &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408155-%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408145-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+6.1.6+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+3gs.html"><h2>آموزش کامل جیلبریک و آنلاک 6.1.6 برای ایفون 3gs</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش کامل جیلبریک و آنلاک 6.1.6 برای ایفون 3gs ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408145-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AC%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+%D9%88+%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+6.1.6+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86+3gs.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,500 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:08:08+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما تخصصی ترین اموزش باکس gpg dragon "بخش ویژه http://fail60.mihanblog.com/post/2812 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409271-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+gpg+dragon+%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.html"><h2>تخصصی ترین اموزش باکس gpg dragon "بخش ویژه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: تخصصی ترین اموزش باکس gpg dragon "بخش ویژه &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409271-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+gpg+dragon+%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409242-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+CPU+MTK+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A8+Android+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88.html"><h2>آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409242-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+CPU+MTK+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A8+Android+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408820-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+LG+Optimus+L3+E400.html"><h2>حل مشکل صفحه سیاه ال جی LG Optimus L3 E400</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: حل مشکل صفحه سیاه ال جی LG Optimus L3 E400 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408820-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+LG+Optimus+L3+E400.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408812-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86+LG+Optimus+Hub+E510.html"><h2>سولوشن حل مشکل میکروفن LG Optimus Hub E510</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: سولوشن حل مشکل میکروفن LG Optimus Hub E510 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408812-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86+LG+Optimus+Hub+E510.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408808-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+lg+bl40.html"><h2>حل مشکل نداشتن تصویر lg bl40</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: حل مشکل نداشتن تصویر lg bl40 &nbsp;&nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408808-%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+lg+bl40.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408767-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+hwk_ufs.html"><h2>آموزش فلش گوشی های ال جی با hwk-ufs</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش گوشی های ال جی با hwk-ufs ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408767-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+hwk_ufs.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408731-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+Optimus+3D+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%D9%88+%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.html"><h2>آموزش ترمیم بوت LG Optimus 3D با یو اس بی و بدون باکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت LG Optimus 3D با یو اس بی و بدون باکس &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408731-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+Optimus+3D+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%D9%88+%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408718-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+LG+Optimus+L3+E405.html"><h2>آموزش هارد ریست LG Optimus L3 E405</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش هارد ریست LG Optimus L3 E405 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408718-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+LG+Optimus+L3+E405.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408709-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+LG+Optimus+Vu+F100L+V29I.html"><h2>آموزش اپدیت LG Optimus Vu F100L V29I</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش اپدیت LG Optimus Vu F100L V29I ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408709-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+LG+Optimus+Vu+F100L+V29I.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408700-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+COM+ports+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+LG+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D9%84%D8%B4%D8%B1.html"><h2> آموزش تغییر COM ports برای اپدیت گوشی های جدید LG با فلشر</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش تغییر COM ports برای اپدیت گوشی های جدید LG با فلشر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408700-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+COM+ports+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+LG+%D8%A8%D8%A7+%D9%81%D9%84%D8%B4%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408695-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+LG+Nexus+5.html"><h2>آموزش انلاک بوتلودر LG Nexus 5</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش انلاک بوتلودر LG Nexus 5 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408695-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+LG+Nexus+5.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408690-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%88%D8%AAlg+g3.html"><h2> آموزش روتlg g3</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: &nbsp;آموزش روتlg g3 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408690-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%88%D8%AAlg+g3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408666-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8Ckdz+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%BE+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%85.html"><h2>آموزش اکسترک کردن رام های اورجینال ال جیkdz و بامپ کردن رام</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش اکسترک کردن رام های اورجینال ال جیkdz و بامپ کردن رام ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408666-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8Ckdz+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%BE+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D8%A7%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408490-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Qualcomm+HS_USB+QDLoader+9008+mode+%D8%AF%D8%B1+LG+G3.html"><h2>آموزش حل مشکل Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 mode در LG G3</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشکل Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 mode در LG G3 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408490-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+Qualcomm+HS_USB+QDLoader+9008+mode+%D8%AF%D8%B1+LG+G3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408485-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+extract+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+kdz+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C.html"><h2>بهترین برنامه برای extract فایلهای kdz ال جی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: بهترین برنامه برای extract فایلهای kdz ال جی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408485-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+extract+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+kdz+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408480-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+LG+Optimus+3D+P920.html"><h2>آموزش هارد ریست و حل مشکل گیر کردن روی لگو LG Optimus 3D P920</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش هارد ریست و حل مشکل گیر کردن روی لگو LG Optimus 3D P920 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408480-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+LG+Optimus+3D+P920.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408472-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+LG+Optimus+3D+P920.html"><h2>آموزش فلش و اپدیت ال جی LG Optimus 3D P920</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش و اپدیت ال جی LG Optimus 3D P920 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408472-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+LG+Optimus+3D+P920.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408466-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+G2+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%B1+step+2+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7.html"><h2>آموزش حل مشکل بعد اپدیت ال جی G2 گیر کردن در step 2 برای اولین بار در تمام فروم ها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشکل بعد اپدیت ال جی G2 گیر کردن در step 2 برای اولین بار در تمام فروم ها ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408466-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84+%D8%AC%DB%8C+G2+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D8%B1+step+2+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408453-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+twrp+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+lg+g4+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7.html"><h2>آموزش نصب کردن ریکاوری twrp برای lg g4 تمامی اندرویدها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش آموزش نصب کردن ریکاوری twrp برای lg g4 تمامی اندرویدها ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408453-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+twrp+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+lg+g4+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408447-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+lg+g3.html"><h2>آموزش فلش و پارتیشن بندی lg g3</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; آموزش آموزش فلش و پارتیشن بندی lg g3 ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-408447-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C+lg+g3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:07:14+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو http://fail60.mihanblog.com/post/2811 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412291-آموزش+ترمیم+بوت+LG+l9+p760+p765+p768+p769.html"><h2> آموزش ترمیم بوت LG l9 p760 p765 p768 p769</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم بوت LG l9 p760 p765 p768 p769 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412291-آموزش+ترمیم+بوت+LG+l9+p760+p765+p768+p769.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412268-آموزش+ترمیم+بوت+Sony+Xperia+Z1+c6903.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Sony Xperia Z1 c6903</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت Sony Xperia Z1 c6903 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412268-آموزش+ترمیم+بوت+Sony+Xperia+Z1+c6903.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412232-آموزش+پیدا+کردن+نقاط+آنبریک+Unbrick+یا+CLK+در+هووایی+سری+سی+پی+یو+MTK.html"><h2>آموزش پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هووایی سری سی پی یو MTK</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هووایی سری سی پی یو MTK ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412232-آموزش+پیدا+کردن+نقاط+آنبریک+Unbrick+یا+CLK+در+هووایی+سری+سی+پی+یو+MTK.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-411143-آموزش+حل+مشکل+bricked+Huawei+Ascend+Y600_U20.html"><h2>آموزش حل مشکل bricked Huawei Ascend Y600-U20</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;حل مشکل bricked Huawei Ascend Y600-U20 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-411143-آموزش+حل+مشکل+bricked+Huawei+Ascend+Y600_U20.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,800 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410350-آموزش+ترمیم+بوت+تمامی+مدلهای+Samsung+Galaxy+J7.html"><h2>آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای Samsung Galaxy J7</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای Samsung Galaxy J7 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410350-آموزش+ترمیم+بوت+تمامی+مدلهای+Samsung+Galaxy+J7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410346-آموزش+ترمیم+بوت+تمامی+مدلهای+msm8216+QUALCOM+و+msm8239+QUALCOM.html"><h2>آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای msm8216 QUALCOM و msm8239 QUALCOM</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای msm8216 QUALCOM و msm8239 QUALCOM ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410346-آموزش+ترمیم+بوت+تمامی+مدلهای+msm8216+QUALCOM+و+msm8239+QUALCOM.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410338-آموزش+ترمیم+بوت+SAMSUNG+J100F+Galaxy+J1.html"><h2>آموزش ترمیم بوت SAMSUNG J100F Galaxy J1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت SAMSUNG J100F Galaxy J1 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410338-آموزش+ترمیم+بوت+SAMSUNG+J100F+Galaxy+J1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410336-آموزش+ترمیم+بوت+Samsung+Galaxy+Note+4+SM_N910C.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410336-آموزش+ترمیم+بوت+Samsung+Galaxy+Note+4+SM_N910C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410324-آموزش+و+نرم+افزار+حل+مشکل+هنگ+روی+لگو+بلک+بری.html"><h2>آموزش و نرم افزار حل مشکل هنگ روی لگو بلک بری</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش و نرم افزار حل مشکل هنگ روی لگو بلک بری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410324-آموزش+و+نرم+افزار+حل+مشکل+هنگ+روی+لگو+بلک+بری.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410311-آموزش+هارد+ریست+Vodafone+575+Black.html"><h2>آموزش هارد ریست Vodafone 575 Black</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش هارد ریست Vodafone 575 Black ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410311-آموزش+هارد+ریست+Vodafone+575+Black.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410292-آموزش+هارد+ریست+و+برداشتن+رمزپترن+Asus+Memo+Pad+ME172V.html"><h2>آموزش هارد ریست و برداشتن رمز/پترن Asus Memo Pad ME172V</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش هارد ریست و برداشتن رمز/پترن Asus Memo Pad ME172V ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410292-آموزش+هارد+ریست+و+برداشتن+رمزپترن+Asus+Memo+Pad+ME172V.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410283-آموزش+فلش+و+برداشتن+کد+کاربری+Z10.STL100_1+BlackBerry.html"><h2>آموزش فلش و برداشتن کد کاربری Z10.STL100-1 BlackBerry</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش و برداشتن کد کاربری Z10.STL100-1 BlackBerry ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410283-آموزش+فلش+و+برداشتن+کد+کاربری+Z10.STL100_1+BlackBerry.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410279-اموزش+انلاک+شبکه+گوشیهای+بلک+بری+توسط+باکس+قدرتمند+ولکانو+برای+اولین+باردر+تمامی+فروم+ها.html"><h2>اموزش انلاک شبکه گوشیهای بلک بری توسط باکس قدرتمند ولکانو برای اولین باردر تمامی فروم ها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش انلاک شبکه گوشیهای بلک بری توسط باکس قدرتمند ولکانو برای اولین باردر تمامی فروم ها ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410279-اموزش+انلاک+شبکه+گوشیهای+بلک+بری+توسط+باکس+قدرتمند+ولکانو+برای+اولین+باردر+تمامی+فروم+ها.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410270-برای+اولین+بار+اموزش+انلاک+بوتلودر+گوشی+های+جدید+motorolla.html"><h2>برای اولین بار اموزش انلاک بوتلودر گوشی های جدید motorolla</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: برای اولین بار اموزش انلاک بوتلودر گوشی های جدید motorolla ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410270-برای+اولین+بار+اموزش+انلاک+بوتلودر+گوشی+های+جدید+motorolla.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410260-اپدیتهای+فلشر+PhoenixSuit+در+این+تاپیک.html"><h2>اپدیتهای فلشر PhoenixSuit در این تاپیک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: اپدیتهای فلشر PhoenixSuit در این تاپیک ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410260-اپدیتهای+فلشر+PhoenixSuit+در+این+تاپیک.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410208-آموزش+فلش+CPU+MTK+در+تب+Android+در+باکس+قدرتمند+ولکانو.html"><h2>آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410208-آموزش+فلش+CPU+MTK+در+تب+Android+در+باکس+قدرتمند+ولکانو.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409335-راه+حل+مشکل+تصویر+بعد+از+فلش+تبلت+چینی+cpu+a23.html"><h2> راه حل مشکل تصویر بعد از فلش تبلت چینی cpu a23</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;راه حل مشکل تصویر بعد از فلش تبلت چینی cpu a23 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409335-راه+حل+مشکل+تصویر+بعد+از+فلش+تبلت+چینی+cpu+a23.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409320-آموزش+فلش+تبلت+چینی+t739_mainboard_v2.0+با+cpu+a23.html"><h2>آموزش فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.0 با cpu a23</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.0 با cpu a23 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409320-آموزش+فلش+تبلت+چینی+t739_mainboard_v2.0+با+cpu+a23.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409307-آموزش+ترمیم+سریال+گوشیهای+چینی.html"><h2>آموزش ترمیم سریال گوشیهای چینی</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم سریال گوشیهای چینی ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409307-آموزش+ترمیم+سریال+گوشیهای+چینی.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:07:14+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو http://fail60.mihanblog.com/post/2810 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412291-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+l9+p760+p765+p768+p769.html"><h2> آموزش ترمیم بوت LG l9 p760 p765 p768 p769</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم بوت LG l9 p760 p765 p768 p769 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412291-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+l9+p760+p765+p768+p769.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412268-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Sony+Xperia+Z1+c6903.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Sony Xperia Z1 c6903</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت Sony Xperia Z1 c6903 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412268-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Sony+Xperia+Z1+c6903.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412232-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7+%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+Unbrick+%DB%8C%D8%A7+CLK+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D9%88%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%DB%8C+%DB%8C%D9%88+MTK.html"><h2>آموزش پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هووایی سری سی پی یو MTK</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش پیدا کردن نقاط آنبریک Unbrick یا CLK در هووایی سری سی پی یو MTK ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412232-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7+%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9+Unbrick+%DB%8C%D8%A7+CLK+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D9%88%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%DB%8C+%DB%8C%D9%88+MTK.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-411143-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+bricked+Huawei+Ascend+Y600_U20.html"><h2>آموزش حل مشکل bricked Huawei Ascend Y600-U20</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;حل مشکل bricked Huawei Ascend Y600-U20 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-411143-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+bricked+Huawei+Ascend+Y600_U20.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,800 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410350-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+Samsung+Galaxy+J7.html"><h2>آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای Samsung Galaxy J7</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای Samsung Galaxy J7 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410350-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+Samsung+Galaxy+J7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410346-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+msm8216+QUALCOM+%D9%88+msm8239+QUALCOM.html"><h2>آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای msm8216 QUALCOM و msm8239 QUALCOM</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت تمامی مدلهای msm8216 QUALCOM و msm8239 QUALCOM ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410346-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+msm8216+QUALCOM+%D9%88+msm8239+QUALCOM.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410338-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+SAMSUNG+J100F+Galaxy+J1.html"><h2>آموزش ترمیم بوت SAMSUNG J100F Galaxy J1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت SAMSUNG J100F Galaxy J1 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410338-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+SAMSUNG+J100F+Galaxy+J1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410336-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Samsung+Galaxy+Note+4+SM_N910C.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410336-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Samsung+Galaxy+Note+4+SM_N910C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410324-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D9%84%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html"><h2>آموزش و نرم افزار حل مشکل هنگ روی لگو بلک بری</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش و نرم افزار حل مشکل هنگ روی لگو بلک بری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410324-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+%D8%A8%D9%84%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410311-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+Vodafone+575+Black.html"><h2>آموزش هارد ریست Vodafone 575 Black</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش هارد ریست Vodafone 575 Black ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410311-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+Vodafone+575+Black.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 2,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410292-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86+Asus+Memo+Pad+ME172V.html"><h2>آموزش هارد ریست و برداشتن رمز/پترن Asus Memo Pad ME172V</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش هارد ریست و برداشتن رمز/پترن Asus Memo Pad ME172V ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410292-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%86+Asus+Memo+Pad+ME172V.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410283-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%DA%A9%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C+Z10.STL100_1+BlackBerry.html"><h2>آموزش فلش و برداشتن کد کاربری Z10.STL100-1 BlackBerry</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش و برداشتن کد کاربری Z10.STL100-1 BlackBerry ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410283-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86+%DA%A9%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C+Z10.STL100_1+BlackBerry.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410279-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D9%84%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7.html"><h2>اموزش انلاک شبکه گوشیهای بلک بری توسط باکس قدرتمند ولکانو برای اولین باردر تمامی فروم ها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش انلاک شبکه گوشیهای بلک بری توسط باکس قدرتمند ولکانو برای اولین باردر تمامی فروم ها ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410279-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D9%84%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410270-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+motorolla.html"><h2>برای اولین بار اموزش انلاک بوتلودر گوشی های جدید motorolla</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: برای اولین بار اموزش انلاک بوتلودر گوشی های جدید motorolla ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410270-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+motorolla.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410260-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%B4%D8%B1+PhoenixSuit+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9.html"><h2>اپدیتهای فلشر PhoenixSuit در این تاپیک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: اپدیتهای فلشر PhoenixSuit در این تاپیک ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410260-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%B4%D8%B1+PhoenixSuit+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410208-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+CPU+MTK+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A8+Android+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88.html"><h2>آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش فلش CPU MTK در تب Android در باکس قدرتمند ولکانو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-410208-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+CPU+MTK+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A8+Android+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3+%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF+%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409335-%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+cpu+a23.html"><h2> راه حل مشکل تصویر بعد از فلش تبلت چینی cpu a23</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;راه حل مشکل تصویر بعد از فلش تبلت چینی cpu a23 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409335-%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+cpu+a23.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409320-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+t739_mainboard_v2.0+%D8%A8%D8%A7+cpu+a23.html"><h2>آموزش فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.0 با cpu a23</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش فلش تبلت چینی t739-mainboard-v2.0 با cpu a23 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409320-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+t739_mainboard_v2.0+%D8%A8%D8%A7+cpu+a23.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409307-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.html"><h2>آموزش ترمیم سریال گوشیهای چینی</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم سریال گوشیهای چینی ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-409307-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:06:06+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس http://fail60.mihanblog.com/post/2809 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413663-پاورپوینت+بازارهای+مصرف+کننده+عوامل+مؤثر+در+رفتار+مصرف+کننده.html"><h2>پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413663.jpg" alt="پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده مقدمه بازار مصرف کننده از افراد و خانوارهایی تشکیل می شود که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی می خواهند ، بازار مصرف کننده آمریکا از 250 میلیون نفر تشکیل می شود که مصر ف کننده های آن بیش از 30 تریلیون دلار کالا و خدمات خریداری می کنند . مصرف کنندگان آمریکایی از نظر سن و درآمد ، سط ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413663-پاورپوینت+بازارهای+مصرف+کننده+عوامل+مؤثر+در+رفتار+مصرف+کننده.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413645-پاورپوینت+اصول+و+مبانی+مدیریت.html"><h2>پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413645.jpg" alt="پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;اصول ومبانی مدیریت ظهور سازمانها و گسترش آنها مدیریت متناسب با ساختار ملاك درستی هر عمل نتیجه &nbsp; مدیریت، فراگرد به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است. &nbsp;پنج نكته‌ی اساسی زیربنای مفاهیم كلی مدیریت مدیریت یك فراگرد است؛ مدیریت بر هدایت تشكیلات انسانی دلالت دارد؛ مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم‌گیری مناسب و دستیاب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413645-پاورپوینت+اصول+و+مبانی+مدیریت.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,600 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413598-پاورپوینت+ایمنی+محیط+کار.html"><h2>پاورپوینت ایمنی محیط کار </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413598.jpg" alt="پاورپوینت ایمنی محیط کار " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت ایمنی محیط کار &nbsp; &nbsp; - گازهای سمی &nbsp; - محیط غبار آلود &nbsp; - آلودگی صوتی &nbsp; - مواد اشتعال زا &nbsp; -&nbsp; ظرف تحت فشار آلودگی های صوتی در محیط كار سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . اف ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413598-پاورپوینت+ایمنی+محیط+کار.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413545-پاورپوینت+فنون+تجزیه+و+تحلیل+سیستمها.html"><h2>پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413545.jpg" alt="پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;فنون تجزیه و تحلیل سیستمها متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از: بررسی تقسیم کار بررسی جریان کار بررسی جا و مکان کنترل فرمها کنترل اسناد و سیستمهای بایگانی اندازه گیری کار &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید: 116 &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413545-پاورپوینت+فنون+تجزیه+و+تحلیل+سیستمها.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413518-پاورپوینت+گزارش+و+گزارش+نویسی.html"><h2>پاورپوینت گزارش و گزارش نویسی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413518.jpg" alt="پاورپوینت گزارش و گزارش نویسی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: گزارش و گزارش نویسی معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن و از مصدر گزاردن&nbsp; ساخته شده است. « گزار » بن مضارع « ش » پسوند اسم مصدر ساز می باشد &nbsp; معنی اصطلاحی واژه گزارش به مطلبی گفته می شود که از شرح، تفسیر، بیان، تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی خاص گفتگو کند. تعری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413518-پاورپوینت+گزارش+و+گزارش+نویسی.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413470-پاورپوینت+اصول+مدیریت+جامع+كیفیت.html"><h2>پاورپوینت اصول مدیریت جامع كیفیت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413470.jpg" alt="پاورپوینت اصول مدیریت جامع كیفیت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;اصول مدیریت جامع كیفیت اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ) تعریف مدیریت جامع کیفیت &nbsp;&nbsp;&nbsp; مدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیك سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود. تعداد اسلاید: 93 &nbsp; &amp;nbs ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413470-پاورپوینت+اصول+مدیریت+جامع+كیفیت.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413452-پاورپوینت+اصول+مدیریت+آموزشی.html"><h2>پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413452.jpg" alt="پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی « طرح درس » 1- آزمون مقدماتی ( سنجش آغازین ) 2- پیش آزمون از ( پیشدانسته های درس ) 3- ارائه اهداف کلی و رفتاری درس 4- توضیحات روی اسلایدها 5- پرسش و پاسخ 6- توضیحات تکمیلی 7- آزمون تکوینی از مطالب بحث شده 8- مقایسه پیش آزمون و آزمون تکوینی 9- ارزیابی پایانی بخش اول 10- شروع بخش دوم مطابق سر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413452-پاورپوینت+اصول+مدیریت+آموزشی.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413429-پاورپوینت+آشنایی+مسؤولان+دفاتر+با+اصول+و+مهارتهای+لازمه.html"><h2>پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413429.jpg" alt="پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه فهرست مطالب : کلیات سازمان و مدیریت هدف و وظایف اداره امور دفتری روابط اداری سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر بایگانی فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر عملیات اداری مسؤول دفتر مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن جلسه چند نکته مهم مختصری از آیین نگارش &nbsp; تعد ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413429-پاورپوینت+آشنایی+مسؤولان+دفاتر+با+اصول+و+مهارتهای+لازمه.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413413-پاورپوینت+ابزارهای+مالی+در+بازار+سرمایه.html"><h2>پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413413.jpg" alt="پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp; ابزارهای مالی در بازار سرمایه ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه مقدمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413413-پاورپوینت+ابزارهای+مالی+در+بازار+سرمایه.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413396-پاورپوینت+مراحل+توسعۀ+مدیریت.html"><h2>پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413396.jpg" alt="پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;مراحل توسعۀ مدیریت &nbsp; مقدمه: پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: &nbsp; ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.&amp;nbs ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413396-پاورپوینت+مراحل+توسعۀ+مدیریت.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413370-پاورپوینت+کنترل+اتوماتیک.html"><h2>پاورپوینت کنترل اتوماتیک </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413370.jpg" alt="پاورپوینت کنترل اتوماتیک " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت کنترل اتوماتیک سرفصل مطالب: تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن. مبانی و مفاهیم کنترل. مدل سازی سیستمهای دینامیکی. بررسی رفتار ترانزیست سیستمها. معرفی انژکتور دررفتار سیستمها. مکان ریشه ها. پایداری. دیاگرام bode و کاربردهای آن. &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید:123 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413370-پاورپوینت+کنترل+اتوماتیک.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 9,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413328-پاورپوینت+مدیریت+رفتار،+موفقیت+و+ارتباط.html"><h2>پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413328.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط مدیریت رفتار مدیریت موفقیت مدیریت ارتباط مدیریت رفتار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت ‌ های ویژه ‌ ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، ا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413328-پاورپوینت+مدیریت+رفتار،+موفقیت+و+ارتباط.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413299-پاورپوینت+عصرهای+پیشرفت+بشر.html"><h2>پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413299.jpg" alt="پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر •کشاورزی •صنعت •اطلاعات و ارتباطات •عصر مجازی &nbsp; تعریف سازمان مجازی : &nbsp; •یک نوع خاص از سازمان شبکه ای است که تمام فعالیت های خود را با استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به صورت Online انجام می دهد . &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید :15 &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413299-پاورپوینت+عصرهای+پیشرفت+بشر.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412406-آموزش+ترمیم+emmc+های+بد+سکتور+دار+با+باکسهای+atfeasy+jtag.html"><h2> آموزش ترمیم emmc های بد سکتور دار با باکسهای atf&amp;easy jtag</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم emmc های بد سکتور دار با باکسهای atf&amp;easy jtag ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412406-آموزش+ترمیم+emmc+های+بد+سکتور+دار+با+باکسهای+atfeasy+jtag.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,600 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412391-آموزش+ترمیم+انبرک+HTC+Amaze+4G.html"><h2> آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412391.jpg" alt=" آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412391-آموزش+ترمیم+انبرک+HTC+Amaze+4G.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412375-آموزش+ترمیم+بوت+Lenovo+IdeaTab+S6000.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412375.jpg" alt="آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412375-آموزش+ترمیم+بوت+Lenovo+IdeaTab+S6000.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412359-آموزش+رفع+هنگی+لگو+nokia+n9+و+سیستم+MeeGo.html"><h2>آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412359.jpg" alt="آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412359-آموزش+رفع+هنگی+لگو+nokia+n9+و+سیستم+MeeGo.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412335-آموزش+حل+مشکل+هنگی+و+ریست+پشت+سرهم+HTC+Desire+600C+dual+sim.html"><h2>آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412335.jpg" alt="آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412335-آموزش+حل+مشکل+هنگی+و+ریست+پشت+سرهم+HTC+Desire+600C+dual+sim.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412325-آموزش+ترمیم+بوت+lg+g2+با+روشی+کاملا+اختصاصی+با+سیستم+لینوکس.html"><h2>آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412325-آموزش+ترمیم+بوت+lg+g2+با+روشی+کاملا+اختصاصی+با+سیستم+لینوکس.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412301-آموزش+ترمیم+بوت+LG+G3+و+حل+مشکل+HS_USB+QDLoader+9008+mode.html"><h2>آموزش ترمیم بوت LG G3 و حل مشکل HS-USB QDLoader 9008 mode</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت LG G3 و حل مشکلHS-USB QDLoader 9008 mode ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412301-آموزش+ترمیم+بوت+LG+G3+و+حل+مشکل+HS_USB+QDLoader+9008+mode.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:06:06+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس http://fail60.mihanblog.com/post/2808 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413663-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html"><h2>پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413663.jpg" alt="پاورپوینت بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: بازارهای مصرف کننده عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده مقدمه بازار مصرف کننده از افراد و خانوارهایی تشکیل می شود که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی می خواهند ، بازار مصرف کننده آمریکا از 250 میلیون نفر تشکیل می شود که مصر ف کننده های آن بیش از 30 تریلیون دلار کالا و خدمات خریداری می کنند . مصرف کنندگان آمریکایی از نظر سن و درآمد ، سط ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413663-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413645-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%88+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413645.jpg" alt="پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;اصول ومبانی مدیریت ظهور سازمانها و گسترش آنها مدیریت متناسب با ساختار ملاك درستی هر عمل نتیجه &nbsp; مدیریت، فراگرد به كارگیری موثر و كارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است. &nbsp;پنج نكته‌ی اساسی زیربنای مفاهیم كلی مدیریت مدیریت یك فراگرد است؛ مدیریت بر هدایت تشكیلات انسانی دلالت دارد؛ مدیریت موثر مبتنی بر تصمیم‌گیری مناسب و دستیاب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413645-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%88+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,600 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413598-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت ایمنی محیط کار </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413598.jpg" alt="پاورپوینت ایمنی محیط کار " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت ایمنی محیط کار &nbsp; &nbsp; - گازهای سمی &nbsp; - محیط غبار آلود &nbsp; - آلودگی صوتی &nbsp; - مواد اشتعال زا &nbsp; -&nbsp; ظرف تحت فشار آلودگی های صوتی در محیط كار سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . اف ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413598-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413545-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413545.jpg" alt="پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;فنون تجزیه و تحلیل سیستمها متداولترین فنون و تکنیکهایی که آنالیست را در زمینه بهبود وضع فعلی و پیشنهاد وضع آتی یاری می دهند عبارتند از: بررسی تقسیم کار بررسی جریان کار بررسی جا و مکان کنترل فرمها کنترل اسناد و سیستمهای بایگانی اندازه گیری کار &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید: 116 &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413545-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413518-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%88+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت گزارش و گزارش نویسی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413518.jpg" alt="پاورپوینت گزارش و گزارش نویسی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: گزارش و گزارش نویسی معنی به جای آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و شرح و تفسیر کردن و از مصدر گزاردن&nbsp; ساخته شده است. « گزار » بن مضارع « ش » پسوند اسم مصدر ساز می باشد &nbsp; معنی اصطلاحی واژه گزارش به مطلبی گفته می شود که از شرح، تفسیر، بیان، تحلیل مطالب و نیز علل مسائلی خاص گفتگو کند. تعری ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413518-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%88+%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413470-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت اصول مدیریت جامع كیفیت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413470.jpg" alt="پاورپوینت اصول مدیریت جامع كیفیت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;اصول مدیریت جامع كیفیت اصول کنترل کیفیت جامع (دمینگ) تعریف مدیریت جامع کیفیت &nbsp;&nbsp;&nbsp; مدیریت جامع کیفیت فرایندی است متمرکز بر روی مشتریها، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق، متکی بر تیمها که برای دستیابی به اهداف استراتژیك سازمان از طریق ارتقای مستمر فرایند ها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شود. تعداد اسلاید: 93 &nbsp; &amp;nbs ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413470-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413452-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413452.jpg" alt="پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی « طرح درس » 1- آزمون مقدماتی ( سنجش آغازین ) 2- پیش آزمون از ( پیشدانسته های درس ) 3- ارائه اهداف کلی و رفتاری درس 4- توضیحات روی اسلایدها 5- پرسش و پاسخ 6- توضیحات تکمیلی 7- آزمون تکوینی از مطالب بحث شده 8- مقایسه پیش آزمون و آزمون تکوینی 9- ارزیابی پایانی بخش اول 10- شروع بخش دوم مطابق سر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413452-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413429-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A+%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%88+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87.html"><h2>پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413429.jpg" alt="پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه فهرست مطالب : کلیات سازمان و مدیریت هدف و وظایف اداره امور دفتری روابط اداری سیستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر بایگانی فراگرد تلفنی- نقش و وظایف مسؤول دفتر عملیات اداری مسؤول دفتر مدیریت و برنامه ریزی استفاده از تلفن جلسه چند نکته مهم مختصری از آیین نگارش &nbsp; تعد ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413429-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A+%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%88+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413413-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87.html"><h2>پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413413.jpg" alt="پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp; ابزارهای مالی در بازار سرمایه ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه مقدمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413413-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413396-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413396.jpg" alt="پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: &nbsp;مراحل توسعۀ مدیریت &nbsp; مقدمه: پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: &nbsp; ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.&amp;nbs ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413396-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%80+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413370-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%DA%A9.html"><h2>پاورپوینت کنترل اتوماتیک </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413370.jpg" alt="پاورپوینت کنترل اتوماتیک " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت کنترل اتوماتیک سرفصل مطالب: تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن. مبانی و مفاهیم کنترل. مدل سازی سیستمهای دینامیکی. بررسی رفتار ترانزیست سیستمها. معرفی انژکتور دررفتار سیستمها. مکان ریشه ها. پایداری. دیاگرام bode و کاربردهای آن. &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید:123 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413370-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 9,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413328-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7.html"><h2>پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413328.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط مدیریت رفتار مدیریت موفقیت مدیریت ارتباط مدیریت رفتار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امروزه تأكید بر مهارت های انسانی از اولویت ‌ های ویژه ‌ ای برخوردار است. گفته شده است كه در مدیریت ، توانایی رفتار كردن با مردم بیشتر از هر نوع توانایی دیگر اهمیت دارد. به موجب گزارش انجمن آمریكایی مدیریت ، ا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413328-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413299-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413299.jpg" alt="پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر •کشاورزی •صنعت •اطلاعات و ارتباطات •عصر مجازی &nbsp; تعریف سازمان مجازی : &nbsp; •یک نوع خاص از سازمان شبکه ای است که تمام فعالیت های خود را با استفاده از آخرین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به صورت Online انجام می دهد . &nbsp; &nbsp; تعداد اسلاید :15 &nbsp; &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413299-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA+%D8%A8%D8%B4%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412406-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+emmc+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%AF+%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C+atfeasy+jtag.html"><h2> آموزش ترمیم emmc های بد سکتور دار با باکسهای atf&amp;easy jtag</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم emmc های بد سکتور دار با باکسهای atf&amp;easy jtag ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412406-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+emmc+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%AF+%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C+atfeasy+jtag.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,600 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412391-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%A9+HTC+Amaze+4G.html"><h2> آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412391.jpg" alt=" آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: &nbsp;آموزش ترمیم انبرک HTC Amaze 4G ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412391-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%A9+HTC+Amaze+4G.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412375-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Lenovo+IdeaTab+S6000.html"><h2>آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412375.jpg" alt="آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412375-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+Lenovo+IdeaTab+S6000.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412359-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+nokia+n9+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+MeeGo.html"><h2>آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412359.jpg" alt="آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش رفع هنگی لگو nokia n9 و سیستم MeeGo ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412359-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%84%DA%AF%D9%88+nokia+n9+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+MeeGo.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412335-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85+HTC+Desire+600C+dual+sim.html"><h2>آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/412335.jpg" alt="آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش حل مشکل هنگی و ریست پشت سرهم HTC Desire 600C dual sim ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412335-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%87%D9%85+HTC+Desire+600C+dual+sim.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412325-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+lg+g2+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3.html"><h2>آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: آموزش ترمیم بوت lg g2 با روشی کاملا اختصاصی با سیستم لینوکس ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412325-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+lg+g2+%D8%A8%D8%A7+%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412301-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+G3+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+HS_USB+QDLoader+9008+mode.html"><h2>آموزش ترمیم بوت LG G3 و حل مشکل HS-USB QDLoader 9008 mode</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: آموزش ترمیم بوت LG G3 و حل مشکلHS-USB QDLoader 9008 mode ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-412301-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D9%88%D8%AA+LG+G3+%D9%88+%D8%AD%D9%84+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+HS_USB+QDLoader+9008+mode.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:05:02+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار http://fail60.mihanblog.com/post/2807 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414304-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+TQM.html"><h2>پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414304.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM &nbsp; فلسفه مد ی ر یت : &nbsp;&nbsp;&nbsp; ارتقای ک ی ف ی ت از انتخاب فلسفه مد ی ر ی تی شروع می شود. در سفر بی پایان ارتقای کیفیت نقطه شروع برای تلاشهای ارتقای کیفیت در یک سازمان&nbsp; انتخاب آگاهانه یک فلسفه مدیریتی است. &nbsp;ابتدا باید مدیران ارشد سازمان از میان فلسفه های مدیریتی رایج&nbsp; فلسف ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414304-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+TQM.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414292-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87++%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاوپوینت مدیریت انگیزه , مدیرت کار و زمان مدیریت خلاقیت </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414292.jpg" alt="پاوپوینت مدیریت انگیزه , مدیرت کار و زمان مدیریت خلاقیت " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاوپوینت مدیریت انگیزه , مدیرت کار و زمان مدیریت خلاقیت مدیریت کار و زمان مقدمه : &nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان همیشه به عنوان یک منبع مهم قلمداد شده است. اما ما عادت کرده ‌ ایم که اتلاف وقت را بیشتر به گردم دیگران بیندازیم و خودمان را در آن مقصر ندانیم. ما از کمبود وقت بیشتر به عنوان پوششی استفاده می ‌ کنیم که فقدان برنامه &amp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414292-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87++%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,900 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414287-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414287.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی مدیریت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد. امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414287-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,900 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414274-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%DA%A9.html"><h2>پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414274.jpg" alt="پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک اهداف درس: آشنایی دانشجویان با: .1 تعاریف و مفاهیم فرایند مدیریت استراتژیک .2 مدلهای تدوین استراتژی .3 تدوین اهداف بلند مدت و انواع استراتژیهای اصلی .4 مفاهیم متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی .5 اجرای استراتژی .6 ارزیابی استراتژی ها .7 ارتباط مدیریت بهره وری و فرایند مدیریت استراتژیک &nbsp; &nbsp;مقدمه : درس مدیریت استراتژیک یکی ا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414274-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414256-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت مدیریت </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414256.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت مقدمه : •از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نیازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نیاز به هماهنگی و رهبری و در بسیاری موارد برنامه ریزی و سازماندهی پیدا کرد. •در هر زمینه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نیاز به همکاری پیدا می شد. •ولی واقعیتی که وجود دارد ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414256-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,800 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414245-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%D9%83+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414245.jpg" alt="پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیك و عملكرد شركت فناوری اطلاعات تاریخچه برنامه ریزی استراتژیك نظریه سوم از دانشمندان علوم رفتاری سرچشمه می گیرد. &nbsp;سازمان به صورت مجموعه گروههایی متشكل از افراد &nbsp;افراد به عنوان اعضای سازمان می خواهند بدانند كه منظور از موجودیت سازمان شان چیست؟ &nbsp;این افرادند كه در خصوص روی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414245-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%D9%83+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414201-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C+AHP.html"><h2>پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414201.jpg" alt="پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی مقدمه: &nbsp;&nbsp; یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy process-AHP ) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد . اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی اصل 1. شرط معکوسی&nbsp; ( Reciprocal Conditio ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414201-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8%DB%8C+AHP.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414171-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html"><h2>پاورپوینت مدیریت استراتژیک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414171.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت استراتژیک" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت استراتژیک طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی : استراتژی تصویر جامعی از هدفهای بلند مدت، مقاصد و هدفهای کوتاه مدت و سیاستها و برنامه های عمده برای تحقق هدفهایی است که در آن رسالت موجود یا آتی سازمان و شخصیت موجود یا آتی سازمان تب ی ین شده است . &nbsp; درتعریف مزبور مفاهیم زیر جلب نظر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414171-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414153-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86.html"><h2>پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414153.jpg" alt="پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت صادرات در صنعت زعفران مقدمه : الف ) تاریخچه مصارف زعفران : زعفران خودروی ، با نام گویش کهن « کرکمیس » و اسم قدیمی « کرکمینسه » و نام گویشی کنون « جد قاسم » ریشه از دامنه های زاگرس بویژه الوند دارد . ب ) نخستین زعفران زارهای جهان : نخستین زعفران زارهای جهان در نواحی همدان و کرمانشاه د ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414153-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA+%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414140-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت صادرات خاویار</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414140.jpg" alt="پاورپوینت صادرات خاویار" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: صادرات خاویار مقدمه : براساس بررسیهای دیرین شناسی ، اجداد ماهیان خاویاری بیش از یكصد میلیون سال پیش درروی زمین ظاهر گشتند وبه علت سازش با محیط توانسته اند از دوره مزوزوئیك تا امروز به زندگی خود ادامه دهند ماهیان خاویاری در حوزه های دریای خزر ، دریای ازوف ، دریای سیاه ، دریاچه ارال ، دریای بالتیك ودرابهای شوروشیرین بخشهایی ا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414140-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414128-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تکنیک های مدل سازی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414128.jpg" alt="پاورپوینت تکنیک های مدل سازی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: تکنیک های مدل سازی متدلوژی ها و مدل ها قبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم متدلوژی را مرور کنیم : متدلوژی ها &nbsp; * رهنمون های جامعی هستند در جهت انجام و تکمیل تمام فعالیت های &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SDLC (Software Development Life Cycle) . &nbsp; * مجموعه ای از مدل ها ، ابزار و تکنیک ها هستند . &amp;nb ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414128-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,800 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414105-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414105.jpg" alt="پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی &nbsp; فهرست: &nbsp;مقدمه . سیستم اطلاعات بازاریابی . &nbsp;تعیین اطلاعات مورد نیاز . &nbsp;تهیه اطلاعات . &nbsp;تحقیقات بازاریابی. &nbsp;فرایند تحقیقات بازاریاب. &nbsp;جمع آوری اطلاعات از منابع . &nbsp;تجزیه و تحلیل اطلاعات . &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعداد اسلاید : 14 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414105-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413827-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تحقیقات بازاریابی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413827.jpg" alt="پاورپوینت تحقیقات بازاریابی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت تحقیقات بازاریابی&nbsp; تعریف تحقیقات بازار یابی « فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ، جمع آوری ، ‌ تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که به منظور یاری رساندن به مدیریت در تصمیم گیری های مرتبط با تشخیص یا حل مسئله یا فرصتها در بازار انجام می گیرد. تعریف تحقیقات بازار یابی « فرایند نظامند و هدفدار مشخص کردن ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413827-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413814-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C++%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+.html"><h2>پاورپوینت اصول سرپرستی ( کار و کارگر )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413814.jpg" alt="پاورپوینت اصول سرپرستی ( کار و کارگر )" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول سرپرستی ( کار و کارگر ) در اول ماه مه 1886، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون کشید. چند روز بعد، دادگاه چند تن از رهبران کارگران را محاکمه، و به مرگ محکوم کرد. یکی از رهبران کارگران اعتصابی، پس از اعلام رای ، در ب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413814-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C++%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413805-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت قراردادها </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413805.jpg" alt="پاورپوینت قراردادها " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت قراردادها &nbsp;&nbsp;&nbsp; قرارداد را می توان به عنوان توافقی كه به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی كه بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف كرد. بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است: 1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آیا توا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413805-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413802-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تشکلهای کارگری</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413802.jpg" alt="پاورپوینت تشکلهای کارگری" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت تشکلهای کارگری •پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه ‌ ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب ‌ های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کار ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413802-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413797-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت بیمه کارگری </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413797.jpg" alt="پاورپوینت بیمه کارگری " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت بیمه کارگری مقدمه: •بیمه عبارت است از سازوکاری برای انتقال ریسک یا احتمال بروز خطر. در تعریف حقوقی&nbsp;: بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد ر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413797-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413693-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413693.jpg" alt="پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی •ماده ‌ 1 - تأمین ‌ و اجرای ‌ بیمه ‌ های ‌ اجتماعی ‌ كارگران ‌ به ‌ عهده ‌ سازمان ‌ بیمه ‌ های ‌ اجتماعی ‌ كارگران ‌ كه ‌ در این ‌ قانون ‌ سازمان ‌ نامیده ‌ خواهد شد محول ‌ می ‌ ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413693-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413678-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413678.jpg" alt="پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها اهداف درس: اندازه گیری بهره وری و شاخصهای آن روشهای بهبود بهره وری بهره وری نیروی انسانی مدیریت سیستمها اصول مدیریت بهره وری فراگیر و مزایای استفاده از آن در دنیای رقابت آمیز امروز, بهره وری به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود مهمترین هدف سازمان را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری فعالیت های کلیه آحاد جا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413678-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%87+%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413665-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D9%88+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/413665.jpg" alt="پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار" class="imgsmall" align="right"> موضوع: &nbsp;بازاریابی و مدیریت بازار اهداف درس: آشنایی دانشجویان با: مفاهیم و تعاریف مدیریت بازار و جایگاه آن انواع بازار و محیط بازاریابی تقسیم بازار و تعیین بازار هدف نیازها و رفتار خریداران &nbsp; مفاهیم مدیریت بازار بازاریابی و مدیریت بازار یکی از شاخصهای مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرایند مبادله منابع می باشد. چرا ک ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-413665-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A+%D9%88+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:03:54+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت http://fail60.mihanblog.com/post/2806 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414505-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html"><h2>پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414505.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟ nنوعی استراتژی کسب و کار است که هدفی فراتر ازتوجه&nbsp; &nbsp;به حجم معاملات دارد و نتیجه ان نیل به سود اوری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&amp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414505-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414499-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA++%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414499.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت&nbsp; کیفیت فراگیر تعریف: با سه کلمه زیر سر و کار داریم : TQM در تجزیه لغت فراگیر: نشان دهنده همه گیر بودن آن است&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کیفیت: درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمت ارایه شده با نیاز مشتری بیان می کند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&amp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414499-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA++%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414495-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%D9%83.html"><h2>پاورپوینت روانشناسی مدیریت استراتژیك</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414495.jpg" alt="پاورپوینت روانشناسی مدیریت استراتژیك" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت روانشناسی مدیریت استراتژیك چالش‌های نظری در چگونگی تصمیم‌گیریهای راهبردی مشاهدات علمی صرفاً یك توضیح مشخص از واقعیت ها نیست هدف اصلی آن این است كه یك واقعه را از منظرگاههایی متعدد بنگرد. مقصد عمده آن ملاحظه وقایع و درك این كه یك پدیده و یا یك واقعه چگونه به پدیده و وقایع دیگر ارتباط دارد، می باشد Alexander Luria, (col 326) &nbsp; مقدمه &nbsp;&nbsp; شاید بت ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414495-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%D9%8A%D9%83.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+%DA%86%D9%87+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%9F.html"><h2>پاورپوینت جوایز كیفیت چه هستند ؟ </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414491.jpg" alt="پاورپوینت جوایز كیفیت چه هستند ؟ " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت جوایز كیفیت چه هستند ؟ تعریف : جوایز كیفیت ؛ جوایزی هستند كه برای برخی نتایج حاصل از اجرای كیفیت در یك شركت از سوی سازمان اعطاء كننده اهدا میشود ؛ معمولاً آن سازمان هیچ گونه مسئولیت یا وظیفه ای درقبال اجرای كیفیت &nbsp;نداشته است . جوایز كیفیت به چه كسانی اهدا می شود ؟ جوایز كیفیت با توجه به نوع جایزه ، یا به افراد یا ب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%B2+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA+%DA%86%D9%87+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%9F.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414461-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت تعاریف كیفیت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414461.jpg" alt="پاورپوینت تعاریف كیفیت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت تعاریف كیفیت •&nbsp; شایستگی جهت مصرف •&nbsp; تطابق با نیازهای مشتریان • درجه ای از برآورده سازی الزامات توسط مجموعه ای از ویژگی های ذاتی. &nbsp; جنبه های كیفیت محصولات بررسی چند واژه عملكرد قابلیت اطمینان قابلیت دوام قابلیت تعمیر پذیری زیبایی ویژگیها انطباق با استانداردها كیفیت درك شده &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414461-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81+%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414448-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت انگیزش در مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414448.jpg" alt="پاورپوینت انگیزش در مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت انگیزش در مدیریت &nbsp; هدف رفتاری بطوركلی انسانها باید برانگیخته شوند تا رفتار مشخص و معینی را از خویش بروز دهند، یكی از راههایی كه باعث افزایش تولید یا بطور كلی بالا رفتن كیفیت كار در سازمانها می شود، برانگیختن كاركنان به شیوه های مختلف است این اصلی است كه هر مدیری برای پیشرفت كارش و اعمال مدیریت صحیح ناگریز به اعمالآن است در واقع مدیری با استفاده از شیوه ها و متدهای مختلف از ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414448-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414444-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C++%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414444.jpg" alt="پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اندازه گیری&nbsp; اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت اگر توانستید چیزی را بصورت کمی اندازه گیری نمایید ،موفق به کسب شناخت در مورد آن پدیده خواهید شد سیستم مدیریت كیفیت سازمان را قادر می سازد تا كیفیت&nbsp; را بطور اقتصای ایجاد كرده ، حفظ و بهبود بخشد سیستمهای مدیریت&nbsp; كیفیت مانند ISO 9001 در صورتی كاربردی و اثر بخش خواهند ب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414444-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C++%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414425-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1.html"><h2>پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر)</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414425.jpg" alt="پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر)" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر) ر اهبردها و راهكارهای سازمانی به مدیریت بهره وری كایزن چیست ؟ &nbsp; &nbsp; كایزن تركیبی دو كلمه ای از یك مفهوم ژاپنی است كه تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع كایزن بر این فلسفه استوار است كه برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414425-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414417-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+EFQM.html"><h2>پاورپوینت EFQM</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414417.jpg" alt="پاورپوینت EFQM" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت European Foundation for Quality Management تعالی سازمانی: رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد. کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان. ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان. تضمین موفقیت سازمان در بلند مدت . &nbsp; تعداد اسلاید: 19 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414417-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+EFQM.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414408-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+5S.html"><h2>پاورپوینت 5S</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414408.jpg" alt="پاورپوینت 5S" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; موضوع: پاورپوینت5S هر شركت برای حركت در جهت بهبود بهره وری و كیفیت باید اقدامات اساسی را صورت دهد كه یكی از این اقدامات 5 s &nbsp;است ، یعنی فعالیت هایی كه هدف از آن ها: &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرتب كردن &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاكیزه ساختن &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سامان دادن محل كار &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایجاد و حفظ شرایط استاندارد &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ان ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414408-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+5S.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414390-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%85.html"><h2>پاورپوینت شبکه های بی سیم </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414390.jpg" alt="پاورپوینت شبکه های بی سیم " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت شبکه های بی سیم 2)نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مفروضات APT سرمایه گذاران به دنال بازدهی با ریسک متعادل هستند ؛ آنها ریسک گریزند و به دنبال پیشینه سازی ثروت نهایی شان هستند؛ سرمایه گذاران می توانند در نرخ بدون ریسک, وام بگیرند و یا وام بدهند. هیچ محدودیت بازاری, همانند هزینه هایی مبادلاتی , مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414390-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%85.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 3,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414384-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html"><h2>پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414384.jpg" alt="پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان مقدمه : روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط ک ــ ارکنان و مدیری ــ ت و بات ـ وجه به ای ــ ن که روابط اززمان ورود اف ــ راد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازم ــ ان م ــ ورد توجه است . &nbsp;روابط کار قبل از انقلاب صنعتی تا قبل از انقلاب صنعتی ، ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414384-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,500 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414382-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html"><h2>پاورپوینت نظارت بر عملكرد مدیران</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414382.jpg" alt="پاورپوینت نظارت بر عملكرد مدیران" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت نظارت بر عملكرد مدیران نظارت بر عملكرد مدیران &nbsp;&nbsp;&nbsp; تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملكرد، ت ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414382-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,600 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414363-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414363.jpg" alt="پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی فصل اول: ارزشها – جامعه سازمانی سازمان اجتماعی سازمان رسمی هنجارها &nbsp; فصل دوم : تعریف سازمان سازمان عبارت است از هماهنگی معقول تعدادی از افراد كه برای تحقق هدف یا منظور مشتركی از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی به طور مستمر فعالیت می كنند. &nbsp; تعداد اسلاید: 2 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414363-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414354-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%B4.html"><h2>پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414354.jpg" alt="پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 1- تعریف صادرات : صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال کالا از جائی به جای دیگر است . جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است . 2- تعریف گمرکی : کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج ، به خارج از قلمرو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414354-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%B4.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 4,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414350-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html"><h2>پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414350.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تعریف استراتژی: &nbsp;واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند: .1نهادینه ساختن خشونت .2فعال سازی ذهن .3بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن .4روش شناسی منفک بودن از زمان &nbsp; &nbsp; توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح: &nbsp; •زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و ا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414350-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,800 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414333-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت مدیریت منابع انسانی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414333.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت منابع انسانی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت منابع انسانی مقدمه: •پ یدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. مراحل توسعۀ مدیریت : • ١- مکتب کلاسیک ها (١ ۹۲ ٠-١ ۸۸ ٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی و ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414333-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 5,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414322-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+1.html"><h2>پاورپوینت مدیریت مالی 1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414322.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت مالی 1" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت مالی 1 هدف کلی درس: آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی اهداف رفتاری کل درس: &nbsp; دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها: 1 - مدیریت مالی را تعریف نماید. 2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد. 3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند. 4 - نحوه محاسبه ارزش ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414322-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414318-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414318.jpg" alt="پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی جایگاه و هدف درس: این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد. چارچوب کتاب: منبع مورد استفاده از نه فصل تشکیل شده که با ارائه کلیاتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده و با مبحث بهبود سازمانی در فصل آخر خاتمه می ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414318-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414314-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html"><h2>پاورپوینت مدیریت دانش</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414314.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت دانش" class="imgsmall" align="right"> موضوع: پاورپوینت مدیریت دانش مدیریت دانش – معرفی اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم . دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند . کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی را . فناوری با تغییری که در منطق رقابت بوجود می آورد یگر نمی تواند بعنوان منبعی پایدار برای رسیدن به میت رقابتی مطرح باشد . دانش برخلاف اطلاعات به باورها و اعتقادا ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414314-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:03:10+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها http://fail60.mihanblog.com/post/2805 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415478-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84.html"><h2>پاورپوینت مدیریت تحول</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415478.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت تحول" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت مدیریت تحول فهرست: فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول بخش 1:تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین بخش 2:سرشت پویای محیط امروزی سازمانها فصل دوم:زمینه های بنیادین مدیریت تحول بخش 3:ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت بخش 4:فرهنگ سازمانی،بستر تحول فصل سوم:استراتژیهای تغییر و تحول سازمان بخش 5:استراتژیهای تحول،سطح خرد بخش 6:استراتژیهای تحول،س ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415478-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415472-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%87%D8%A7++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"><h2>پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415472.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی )" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت تعاونی ها ( برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی ) تعاون را از نظراقتصادی می توان به دو دوره تقسیم نمود : دوره اول ، ازآغاز زندگی اجتماعی انسان شروع گردیده تا این كه به شكل كنونی درمی آید دوره دوم، با انقلاب صنعتی و فرانسه آغاز&nbsp; می گردد. دوره اول را (( عصرتعاون اجتماعی )) و دوره دوم را (( عصرتعاون صنعتی یاعلمی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415472-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A+%D9%87%D8%A7++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415457-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415457.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها پیدایش دولت : اهداف كلی: 1-آشنایی بانظرات گوناگون صاحب نظران درزمینه پیدایش دولت 2-آگاهی از وجوه اشتراك و اختلاف نظر فلاسفه درباب دولت مقدمه: در منشاء ومبداء دولت اختلافات زیادی بین علمای علم سیاست و علم حقوق وجود داشته است و از زمان قدیم تا كنون نظریاتی دراین خصوص اظهار شده است كه ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415457-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415442-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+1.html"><h2>پاورپوینت مدیریت مالی 1 </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415442.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت مالی 1 " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: مدیریت مالی 1 رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی هدف: •آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی اهداف رفتاری کل درس: دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها: 1 - مدیریت مالی را تعریف نماید. 2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد. 3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند. 4 - ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415442-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415436-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D9%88+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A2%D9%86.html"><h2>پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415436.jpg" alt="پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن جایگاه درس: درس مدیریت اسلامی و الگوهای آن از دروس پایه مقطع كارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی می‌باشد. مقدمه اول : نقش زمان و مكان در فهم و تحقق دین &nbsp; هر موجودی در عالم طبیعت موجودی زمانی – مكانی است. پس برای مطالعه وجه مادی هر پدیده باید به زمان و مك ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415436-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D9%88+%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A2%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415422-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415422.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت بهره وری نیروی انسانی هدف: هدف دراین درس آشنائی با مدیریت سازمانها درایران و بررسی نقـاط قوت و ضعـف و بررسی سیستــم های سازمانـــی و سبك های هدایت و ارتباط سازمان با محیط ومهارتهای هدایت و نقش اهمیت نیروی انسانی در سازمان پرداخته می شود. مدیریت رهبری: می بایستی مدیریت سنتی برمبنای فرماندهی و كنترل در سازمانها ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415422-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87+%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415402-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415402.jpg" alt="پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی جایگاه و هدف درس: این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد. چارچوب کتاب: منبع مورد استفاده از نه فصل تشکیل شده که با ارائه کلیاتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده و با مبحث بهبود سازمانی در فصل آخر خاتمه می یابد . &nbsp; تعداد اسلاید: 306 &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415402-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415373-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415373.jpg" alt="پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت هدف: دراین درس ضمن بیان تعریـف سازمـان و مدیریــت و وظائف و نقش هاو مهارتهای مدیران به بیان نظریه های تاریخی مدیریت ( كلاسیك ها ـ نئوكلاسیك ها و نظریــه سیستـم و&nbsp; استثنائی ) پرداختــه خواهـد شد. و وظائـف تصمیم گیری ـ&nbsp; برنامه ریـزی ـ سازماندهی هدایـــت و رهبری و انگیـزش و ارتبــا ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415373-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415351-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB+%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415351.jpg" alt="پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مباحث ویژه در مدیریت دولتی هدف: هدف از این درس آشنائی دانشجویـان با ویژگی هـا&nbsp; و موقعیت ها ومسائل جاری سازمانهای دولتی و پیوندی بیــن نظــر وعمل و افــزایش دانـش و مهـارت عقلــی دانشجویـان است در این راسـتا ضمن تعاریـف قضیه سازمانی تعدادی از قضایا ومسائل و مشكلات سازمانها همراه با ارائه راه حلها پرداخته خواه ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415351-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB+%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415324-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات)</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415324.jpg" alt="پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات)" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات مدیریت (مدل‌سازی اطلاعات) كلیات درس: وظیفه هر سازمانی در این جامعه متحول ایجاد نظم است كه در این راستا عامل اساسی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به هر سیستمی اطلاعات دقیق و بموقع می باشد در سراسر تاریخ، هم دولتها و هم سازمانهای بخش خصوصی، به كسب اطلاعات به منظور ایجاد تغییر و همچنین شناخت ساختار او ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415324-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415298-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت درس حقوق اساسی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415298.jpg" alt="پاورپوینت درس حقوق اساسی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت درس حقوق اساسی اهداف کلی : آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق، رشته های حقوق، كلیات مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهداف جزئی: آشنایی دانشجویان با تعریف حقوق و رشته های آن آشنایی دانشجویان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسی آشنایی دانشجویان با كلیّات فلسفی مربوط به حقوق اساسی &nbsp; آشنای ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415298-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 7,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415275-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A++%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"><h2>پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی )</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415275.jpg" alt="پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی )" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت حسابداری دولتی ( رشته مدیریت دولتی ) هدف: شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی 1- شناخت سازمان دولتی وظایف دولت‌ها امور اقتصادی امور سیاسی&nbsp; امور دفاعی امور آموزشی&nbsp; امور فرهنگی امور اجتماعی برای اجرای هر وظیفه تشكیل سازمان یا سازمانهایی كه تمام یا قسمتی از وظایف را به انجام رساند. تع ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415275-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A++%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415242-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85++%D8%AA%D8%A7+%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87.html"><h2>پاورپوینت فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415242.jpg" alt="پاورپوینت فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت فراگرد تنظیم تا كنترل بودجه پیشگفتار كمیابی موضوع مشترك علومی چون اقتصاد،مدیریت وبودجه است اقتصاد به علم اداره منابع كمیاب تعبیرمی شود مدیریت را استفاده موثر وكارآمد ازمنابع عالی مادی ومالی و انسانی می دانند بودجه نیزازیك دیدگاه به تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی تعریف شده است مقدمه: بودجه شاهرگ حیاتی دولت است. بودج ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415242-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85++%D8%AA%D8%A7+%D9%83%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415226-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%B1%D8%AF.html"><h2>پاورپوینت اقتصاد خرد</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415226.jpg" alt="پاورپوینت اقتصاد خرد" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اقتصاد خرد تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن هدفهای کلی : 1- دانشجو با مفهوم اقتصاد ، اهمیت و کاربرد آن در زندگی روزمره آشنا می شود. 2- اقتصاد خرد – کلان و مدل سازی را می فهمد. 3- از منحنی امکانات تولید در حل مسایل اقتصادی استفاده می کند. &nbsp; تعریف علم اقتصاد و کاربرد آن : علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده ، ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415226-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%B1%D8%AF.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415213-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415213.jpg" alt="پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت جایگاه و هدف درس: این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است. چارچوب کلی درس: برای این درس ، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل 18 جلد دوم کتاب به استثناء برخی حذفیات در نظر گرفته شده است. کلیات : آشنایی با مفاهیم ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415213-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414981-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+1.html"><h2>پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت 1</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414981.jpg" alt="پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت 1" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت آمار و كاربرد آن در مدیریت طرح درس: كلیات مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی شده طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات آماری توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده مبادی احتمال توابع احتمال گسسته توابع احتمال پیوسته توزیع نرمال نظریه تصمیم &nbsp; اهداف درس: معرفی علم آمار آشنایی با داده های خام و روش دسته بندی آنها آشنایی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414981-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414524-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414524.jpg" alt="پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید در سازمانها هوشمندی کسب و کار- BI &nbsp; هوشمندی رقابتی – CI مدیریت محتوا – CMS Data Warehouse مدیریت دانش – Knowledge Management هوشمندی کسب و کار – Business Intelligence معرفی • موثر بر وضعیت رقابتی و ساختار سازمان • جهت استفاده به ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414524-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,700 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414518-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت مستند سازی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414518.jpg" alt="پاورپوینت مستند سازی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مستند سازی مقدمه : &nbsp;مستند سازی Documentation) ) یكی از فرآیندهای بسیار مهم در استقرار و اجرای سیستمهای مدیریت می باشد . &nbsp; مستند سازی در اجرای صحیح و یكنواخت سیستم های مدیریت سازمان ها و بهبود مداوم آنها ، تاثیر بسزایی داشته وعلاوه بر این موجب انتقال اطلاعات و اشاعه دانش و تجربیات در داخل سازمان ها می شود ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414518-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 6,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414512-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت مدیریت کیفیت </h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/414512.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت کیفیت " class="imgsmall" align="right"> موضوع: پاورپوینت مدیریت کیفیت دوران سنگی تولید : وجود ندارد ارتباط : خانوادگی خلاقیت : وجود ندارد نوآوری : وجود ندارد کشف : بسیار ابتدایی مبادله کالا : وجود ندارد &nbsp;تعداد اسلاید: 45 &nbsp; &nbsp; ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-414512-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 8,000 تومان</span> </font> text/html 2016-06-26T22:02:11+01:00 fail60.mihanblog.com ماهان ما پاورپوینت سیر اندیشه و تحول نهادهای اداری http://fail60.mihanblog.com/post/2804 <div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417561-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A+2+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت زبان تخصصی (2) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/417561.jpg" alt="پاورپوینت زبان تخصصی (2) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت زبان تخصصی (2) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی &nbsp; &nbsp; مولف: شهربانو ثمربخش تهرانی تعداد واحد درسی: 1 واحد اهداف کلی درس زبان تخصصی 2 دانشجویان رشته مدیریت دولتی و بازرگانی را آماده‌ می‌سازد تا متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را به سهولت بخوانند و نکات مهم آنرا دریابند. جایگاه درس: این درس از ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417561-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A+2+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417541-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A+1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت درس زبان تخصصی (1) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/417541.jpg" alt="پاورپوینت درس زبان تخصصی (1) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت درس زبان تخصصی (1) رشته مدیریت دولتی و بازرگانی &nbsp; &nbsp; مولف: شهربانو ثمربخش تهرانی تعداد واحد درسی: 1 واحد اهداف کلی درس : زبان تخصصی 1 دانشجویان رشته مدیریت دولتی و بازرگانی را آماده‌ می‌سازد تا متون انگلیسی مربوط به رشته تحصیلی خود را به سهولت بخوانند و نکات مهم آنرا دریابند. جایگاه درس: این درس از ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417541-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A+1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417526-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/417526.jpg" alt="پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تعداد واحد : 3 &nbsp; منبع : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ( رشته مدیریت و حسابداری ) فصل اول &nbsp; رشد و توسعه اقتصادی &nbsp; 1-1 مقدمه 1-2 تعریف ومفهوم رشد وتوسعه اقتصادی 1-3 معیارهای اندازه گیری توسعه 1-4 ویژگی های مهم توسعه اقتصادی 1-5 رشد مدرن اقتصادی کوزنتس &nbsp; مقدمه ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417526-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417508-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%B7+%D9%85%D8%B4%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/417508.jpg" alt="پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی مؤلف: سید مهدی الوانی&nbsp;&nbsp; تعداد واحد :3 &nbsp;&nbsp; نوع واحد :نظری &nbsp;پیش نیاز:مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی اهداف درس: 1- آگاهی از فرآیندهای مختلف خط مشی گذاری&nbsp; عمومی&nbsp; &nbsp; 2ـ آشنایی&nbsp; با مشكلات و مسایلی كه در راه وضع واجرای خط مشی گذاری عمومی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417508-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D8%B7+%D9%85%D8%B4%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7.html"><h2>پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/417491.jpg" alt="پاورپوینت درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها تعداد واحد :3 واحد فصل اول : سیستم و نگرش سیستمی اهداف کلی فصل اول 1- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها 2- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها 3- آشنایی با نگرش سیستمی &nbsp; هدفهای رفتاری فصل اول 1- سه خصلت اساسی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-417491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416180-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 رشته ی ریاضی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/416180.jpg" alt="پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 رشته ی ریاضی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت تحقیق در عملیات 1 دوعامل مهم درپیشرفت علم پژوهش عملیاتی پیشرفت‌های چشمگیری كه در همان اوائل در زمینه توسعه فنون مربوطه صورت گرفت. اختراع كامپیوتر. به بیان دیگر، پژوهش عملیاتی را می ‌ توان به عنوان" مجموعه ‌ ای از مدلها و تكنیكها ی كمی تعریف كرد كه با استفاده از روش ‌ های علمی , مدیران را در تصمیم &amp;z ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416180-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416168-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/416168.jpg" alt="پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت &nbsp;&nbsp; &nbsp; فصل اول: نگاه کلی بر سیستمهای اطلاعاتی سیر تحول سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ظهور سیستم اطلاعات مدیریت به اواخر دهه950 و رشد پردازش اطلاعات به بعد ازدهه 1960 بر می گردد.در حال حاضر پردازش اطلاعات به یک فعالیت عمده اجتماعی تبدیل شده است. مدیریت اطلاعات و رایانه مدیردر هر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416168-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416135-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html"><h2>پاورپوینت سیر اندیشه و تحول نهادهای اداری </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/416135.jpg" alt="پاورپوینت سیر اندیشه و تحول نهادهای اداری " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت سیر اندیشه وتحول نهادهای اداری هدف كلی آشنا نمودن دانشجویان گرامی با نظرات دیدگاهها&nbsp; و تفكر فلاسفه بزرگی چون افلاطون اپیكو ژان ژاك روسو هگل و ماركس و همچنین بخث و بررسی پیرامون راههای ارائه شده وسیله این دانشمندان در راه از بین بردن ناهنجاریهای اجتماعی و برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی از اهداف اصلی تهیه و تدوین ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-416135-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84+%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415695-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA1.html"><h2>پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415695.jpg" alt="پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1)" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(1) هدف کلی درس: مباحث کتاب برای نیل به اهداف کلی ،مباحث زیر درشش فصل تدوین شده است. فصل اول: نظریه مجموعه ها که شامل&nbsp; 44 اسلاید می باشد .&nbsp; فصل دوم: دستگاههای مختصات که شامل&nbsp; 47 اسلاید می باشد. فصل سوم: رابطه وتابع که شامل&nbsp;&nbsp; 69 &nbsp; اسلاید می باشد. &nbsp; ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415695-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D8%A2%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA1.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415689-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"><h2>پاورپوینت ریاضی پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415689.jpg" alt="پاورپوینت ریاضی پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> موضوع: پاورپوینت ریاضی پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی &nbsp; تعداد اسلاید: 364 ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415689-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415680-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%8A+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"><h2>پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415680.jpg" alt="پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت فهرست مطالب: فصل اول: کلیات فصل دوم: انواع تحقیقات علمی فصل سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسأله تحقیق فصل چهارم: تدوین فرضیه فصل پنجم: نمونه گیری فصل ششم: ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات فصل هفتم: روشهای گردآوری اطلاعات فصل هشتم: کدگذاری، استخراج و طبقه بندی داده ها فصل نهم: تجزیه و تحلی ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415680-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%8A+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415673-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+2+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+...+.html"><h2>پاورپوینت اصول حسابداری 2 مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415673.jpg" alt="پاورپوینت اصول حسابداری 2 مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول حسابداری 2 مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) فصل اول &nbsp; &nbsp;در این فصل پس از توصیف خصوصیات سیستم, حسابداری بعنوان یک سیستم که دارای مجموعه عناصر؛ - داده ها, ستاده ها,پردازش داده ها و باز خور است, مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم &nbsp; آنچه در این فصل میخوانیم: &nbsp;دفاتر روزنامه اختصاصی &nbsp;دفاتر ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415673-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+2+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+...+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415667-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+...+.html"><h2>پاورپوینت اصول حسابداری1 رشته مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) </h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415667.jpg" alt="پاورپوینت اصول حسابداری1 رشته مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) " class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت اصول حسابداری1 رشته مدیریت( بازرگانی ، دولتی و ... ) &nbsp; &nbsp; هدف : &nbsp; &nbsp;آشنایی با تاریخچه حسابداری، تعاریف و مفاهیم آن قرون وسطی جمع آوری مالیات توسط فرمانروایان و انجام مخارج حکومت در ایران خزانه دار و مستوفی ها حسابهای دخل و خرج شاهانه را نکه می داشتند. &nbsp; اولین جرقه حسابداری دوطرفه &nbsp; کتاب ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415667-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%8C+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D9%88+...+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415500-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html"><h2>پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415500.jpg" alt="پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت تئوری و طراحی سازمان سازماندهی و تشكیلات فهرست: بخش اول: مقدمه ای بر سازمان فصل اول: سازمانها و تئوری سازمان بخش دوم: سیستم باز فصل دوم: مدیریت استراتژیك و اثربخشی سازمان فصل سوم: محیط خارجی بخش سوم: ساختار و طراحی سازمان فصل چهارم: تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات فصل پنجم: اندازه،چرخۀ حیات و سیر قهقرایی س ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415500-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div id="prod"> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415495-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.html"><h2>پاورپوینت کتاب مدیریت تولید</h2></a></font> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415495.jpg" alt="پاورپوینت کتاب مدیریت تولید" class="imgsmall" align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت کتاب مدیریت تولید هدف: هدف آشنا كردن دانشجویـان با مفاهیم و نحــوه مدیریت در واحدهای تولیدی و فنون افزایش میزان تولید و كیفیـت محصولات تولـید است و ضمــن بررسی مسائـل و مشكلات یك سازمان صنعتــی علتهای آن ریشه یابی شود. مقدمه: اکثر قریب به اتفاق محصولات مختلف مورد نیاز و مورد استفاده بشر برای ادامه حیات به طور طبیعی وجو ...</font></p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415495-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> <br clear="all"></font> </div><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A++%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"><h2>پاورپوینت مدیریت تطبیقی ( رشته مدیریت دولتی )</h2></a></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p> <font face="arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://fail2015.sellfile.ir/prod-images/415491.jpg" alt="پاورپوینت مدیریت تطبیقی ( رشته مدیریت دولتی )" class="imgsmall" align="right"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; موضوع: پاورپوینت مدیریت تطبیقی ( رشته مدیریت دولتی ) مقدمه برای مطالعة مدیریت تطبیقی دلایل بسیاری موجوداست : &nbsp; 1) مادردنیایی وابسته به هم زندگی می كنیم. 2)محدودیتهای فكری رامی زدایدومارابه سوی ادراكی فراترازآن سوق می دهد. 3)باعث افزایش مبانی علم وآگاهی میشود 4)توانایی مارابرای تشریح ودرك فرایندهای مدیریتی هركشوردوچندان می سازد. &amp; ...</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <span class="link"><a href="http://fail2015.sellfile.ir/prod-415491-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A++%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A+.html"> توضیحات بیشتر - دانلود </a></span> <span class="price"> 10,000 تومان</span> </font>