جمعه 22 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    سیستم اطلاعات مدیریت چیست ؟!

    سیستم اطلاعات مدیریت   (MIS)  به هر سیستمی اطلاق می شود که بتواند اطلاعات برای فعالیتهای انجاتم شده ی مدیران درون یک سازمان را فراهم کند . امروزه فقریبا این اصطلاح به طور انحصاری در سیستمهای رایانه ای مورد استفاده است ...

    سیستمهای اطلاعات مدیریتی راهبردی (SMIS)

    یک سیستم یا کاربرد را می توان زمانی راهبردی توصیف کرد که قادر به تغییر راهی که سازمان با آن رقابت می کند باشد .

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله تعریف مدیریت

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

    مدیریت امور اداری

    مدیریت اداری پشتیبانی  کننده واحد در زمینه های اداری خدمات و تدارکات است که در زمینه های زیر فعالیت داردجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله سیستم اطلاعات مدیریت

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    سیستم اطلاعات مدیریت چیست ؟!

    سیستم اطلاعات مدیریت   (MIS)  به هر سیستمی اطلاق می شود که بتواند اطلاعات برای فعالیتهای انجاتم شده ی مدیران درون یک سازمان را فراهم کند . امروزه فقریبا این اصطلاح به طور انحصاری در سیستمهای رایانه ای مورد استفاده است ...

    سیستمهای اطلاعات مدیریتی راهبردی (SMIS)

    یک سیستم یا کاربرد را می توان زمانی راهبردی توصیف کرد که قادر به تغییر راهی که سازمان با آن رقابت می کند باشد .

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله استراتژی سه جانبه ؛یك روش جدید برای تدوین استراتژی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    مدیران، مشاوران و كارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی كه در صورت به كارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراكز آكادمیك، باارائه مستمر الگوهای تازه و تكامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.
    
    این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می كند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص كرده و سپس بااستفاده از یك جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب كسب و كار را فراهم می سازد.
    این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد كسب و كار تاكید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفكر استراتژیك بهره می جوید.
    استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشكل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به كار می گیرد. این روش جدید با تاكید بر مفاهیم شناختی و تكیه بر اركان كسب و كار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می كند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاكید شود.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و كاركنان در رابطه با مدیریت عملكرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌كند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید كه چگونه فرآیند مدیریت عملكرد با رویكردی نوین و كاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشكلات عملكردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌كند.

    ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشكلات و الگوی ارزشیابی عملكرد مباحث این مقاله را تشكیل می‌دهند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله استراتژی سه جانبه ؛یك روش جدید برای تدوین استراتژی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    مدیران، مشاوران و كارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی كه در صورت به كارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراكز آكادمیك، باارائه مستمر الگوهای تازه و تكامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.
    
    این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می كند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص كرده و سپس بااستفاده از یك جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب كسب و كار را فراهم می سازد.
    این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد كسب و كار تاكید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفكر استراتژیك بهره می جوید.
    استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشكل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به كار می گیرد. این روش جدید با تاكید بر مفاهیم شناختی و تكیه بر اركان كسب و كار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می كند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاكید شود.

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    موضوع  :

    مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی

    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

    مقدمه

    این مقاله به مهمترین اشتباهات مدیران منابع انسانی و كاركنان در رابطه با مدیریت عملكرد می‌پردازد و د ر رابطه با پرهیز از این اشتباهات رایج الگویی ارائه می‌كند. این مقاله سعی دارد، تا بازگو نماید كه چگونه فرآیند مدیریت عملكرد با رویكردی نوین و كاربردی، سازمان را در جهت تشخیص مشكلات عملكردی و در نتیجه از میان برداشتن موانع در قالب الگویی هفت عامله، حمایت می‌كند.

    ده اشتباه رایج ارزشیابی، اشتباهات رایج دپارتمان‌های منابع انسانی در خصوص فرایند و اجرای ارزشیابی، ماهیت، بهبود، مشكلات و الگوی ارزشیابی عملكرد مباحث این مقاله را تشكیل می‌دهند.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  06:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


آشنایی با علوم قرآنی
قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    آشنایی با علوم قرآنی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

         هدفهای رفتاری :
    
        آشنایی دانشجو با  :
    
         تعاریف مختلف در باب تأویل و تنزیل
    
         فرق انزال و تنزیل
    
         علت تدریجی بودن نزول قرآن كریم

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  06:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


انواع ادبیقیمت:100000ریال

    موضوع  :

    انواع ادبی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «انواع ادبی» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر:

      هدف كلی این درس آشنایی با انواع ادبی دنیا و  چگونگی استقلال یا ارتباط آثار ادبی با یكدیگر است. موضوع اصلی این درس طبقه‌بندی ادبیات و كوشش در راه درك ارتباط آثار ادبی و پیدا كردن نظم و قانون در بین آنهاست.

      در این درس در مورد آثار ادبی از جمله حماسه، غنا، ادبیات نمایشی، ادبیات تعلیمی، قوالب شعری و دگرگونی‌های تاریخی آنها بحث می‌شود.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  06:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


آشنایی با علوم قرآنی
قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    آشنایی با علوم قرآنی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

         هدفهای رفتاری :
    
        آشنایی دانشجو با  :
    
         تعاریف مختلف در باب تأویل و تنزیل
    
         فرق انزال و تنزیل
    
         علت تدریجی بودن نزول قرآن كریم

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  06:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


انواع ادبیقیمت:100000ریال

    موضوع  :

    انواع ادبی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه :

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «انواع ادبی» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر:

      هدف كلی این درس آشنایی با انواع ادبی دنیا و  چگونگی استقلال یا ارتباط آثار ادبی با یكدیگر است. موضوع اصلی این درس طبقه‌بندی ادبیات و كوشش در راه درك ارتباط آثار ادبی و پیدا كردن نظم و قانون در بین آنهاست.

      در این درس در مورد آثار ادبی از جمله حماسه، غنا، ادبیات نمایشی، ادبیات تعلیمی، قوالب شعری و دگرگونی‌های تاریخی آنها بحث می‌شود.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  02:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    

    موضوع  :

    تاریخ ادبیات ایران

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «تاریخ ادبیات (1) و جایگاه آن در میان درسهای دیگر:

    هدف كلی این درس آشنایی با ادبیات و تاریخ آن از زمان پیدایش آثار مربوط به آن تا قرن چهارم هجری است. موضوع اصلی این درس تعریف و هدف ادبیات و تاریخ پیدایش آن و بررسی انواع متون ادبی هر دورة تاریخی و پیدا كردن قانون حاكم بر چگونگی پیدایش و تحول آثار ادب فارسی.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  02:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

    

    

    موضوع  :

    تاریخ ادبیات ایران

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «تاریخ ادبیات (1) و جایگاه آن در میان درسهای دیگر:

    هدف كلی این درس آشنایی با ادبیات و تاریخ آن از زمان پیدایش آثار مربوط به آن تا قرن چهارم هجری است. موضوع اصلی این درس تعریف و هدف ادبیات و تاریخ پیدایش آن و بررسی انواع متون ادبی هر دورة تاریخی و پیدا كردن قانون حاكم بر چگونگی پیدایش و تحول آثار ادب فارسی.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  01:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


تاریخ زبان فارسیقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    تاریخ زبان فارسی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «تاریخ زبان فارسی» و جایگاه آن در میان درسهای دیگر: هدف كلی این درس آشنایی با تاریخ تحول زبان و بررسی دوره‌های تاریخی زبان فارسی در سه دورة مستقل فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی جدید (نو).

    در این درس با بررسی و مقایسة‌ زبانهای ایران قبل از اسلام و تحولات آنها و  چگونگی تحول و پیدایش فارسی بعد از اسلام بررسی می‌شود.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
جمعه 22 اسفند 1393  01:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


تاریخ زبان فارسیقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    تاریخ زبان فارسی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    معرفی و راهنمایی كلی طرح درس «تاریخ زبان فارسی» و جایگاه آن در میان درسهای دیگر: هدف كلی این درس آشنایی با تاریخ تحول زبان و بررسی دوره‌های تاریخی زبان فارسی در سه دورة مستقل فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی جدید (نو).

    در این درس با بررسی و مقایسة‌ زبانهای ایران قبل از اسلام و تحولات آنها و  چگونگی تحول و پیدایش فارسی بعد از اسلام بررسی می‌شود.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

نمونه سوالات امتحانی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic