شنبه 23 اسفند 1393  09:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


درس عروض و قافیهقیمت:80000ریال

    موضوع  :

    درس عروض و قافیه

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    اهداف درس
    
    1-هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.
    
    2-آموختن فنون تقطیع  و دست یافتن به اوزان شعری .
    
    3-آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

    جایگاه درس
    
    برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .
    
    شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند.

    هدفهای رفتاری
    
    1- در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.
    شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود.
    
    2- عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.
    
    3- شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن .
    
    4- علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  08:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


مسعود سعد سلمانقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    مسعود سعد سلمان

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    اهداف كلی درس

    -آشنایی با زندگی وجنبه های ادبی اشعارو اندیشه  مسعود سعد سلمان

    -خواندن صحیح اشعار برگزیده مسعودسعد سلمان را بادر نظر گرفتن

     ضوابط دستوری

    - تشخیص معادل امروزی لغات ، تركیبات واصطلاحات به كار رفته در اشعار .

    - تشخیص آرایه های به كار رفته در اشعار مسعود سعد .

    - تشخیص وزن اشعار .

    - معنی كردن اشعار به زبان فارسی امروزی .

    - درك اندیشه های مسعود سعد وانعكاس مسائلاجتماعی
    - و تاریخی در اشعار او .

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  08:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


مسعود سعد سلمانقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    مسعود سعد سلمان

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    اهداف كلی درس

    -آشنایی با زندگی وجنبه های ادبی اشعارو اندیشه  مسعود سعد سلمان

    -خواندن صحیح اشعار برگزیده مسعودسعد سلمان را بادر نظر گرفتن

     ضوابط دستوری

    - تشخیص معادل امروزی لغات ، تركیبات واصطلاحات به كار رفته در اشعار .

    - تشخیص آرایه های به كار رفته در اشعار مسعود سعد .

    - تشخیص وزن اشعار .

    - معنی كردن اشعار به زبان فارسی امروزی .

    - درك اندیشه های مسعود سعد وانعكاس مسائلاجتماعی
    - و تاریخی در اشعار او .

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  08:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

دستور زبان فارسی 2
قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    دستور زبان فارسی 2

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    
    
    هدف از یادگیری دستورزبان

    o درك متون ادب فارسی اعم از شعر و نثر
    o ادراك صحیح متن های مغلق و دارای تعقید های لفظی و معنوی
    
    هدف از یادگیری دستورزبان :
    
        
    
        oكسب معیار های لازم برای استنباط صحت و سقم آثارنویسندگان ،شعراو محققان
    
        o ویرایش متون از نقطه نظردستورفارسی
    
  

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  08:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما

دستور زبان فارسی 2
قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    دستور زبان فارسی 2

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    
    
    هدف از یادگیری دستورزبان

    o درك متون ادب فارسی اعم از شعر و نثر
    o ادراك صحیح متن های مغلق و دارای تعقید های لفظی و معنوی
    
    هدف از یادگیری دستورزبان :
    
        
    
        oكسب معیار های لازم برای استنباط صحت و سقم آثارنویسندگان ،شعراو محققان
    
        o ویرایش متون از نقطه نظردستورفارسی
    
  

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


سبک شناسی (2) نثرقیمت:120000ریال

    موضوع  :

    سبک شناسی (2) نثر

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    اهداف کلی درس :

    هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به
    نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


فارسی عمومیقیمت:140000ریال

    

    موضوع  :

    فارسی عمومی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    هدف های آموزشی :

    هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند
    با آثار ادبی فارسی كه بخش مهمی از میراث فرهنگی دوران اسلامی- ایرانی است و در ساختن هویت فرد ایرانی سهمی عمده دارد آشنا شوند
    لغات و تركیبات به كار رفته در هر متنی را معنی كنند
    خوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان كنند
    در صورت نیاز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


سبک شناسی (2) نثرقیمت:120000ریال

    موضوع  :

    سبک شناسی (2) نثر

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    اهداف کلی درس :

    هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به
    نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد.جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:33 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


فارسی عمومیقیمت:140000ریال

    

    موضوع  :

    فارسی عمومی

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    هدف های آموزشی :

    هدف همه درسها آنست كه دانشجو بتواند
    با آثار ادبی فارسی كه بخش مهمی از میراث فرهنگی دوران اسلامی- ایرانی است و در ساختن هویت فرد ایرانی سهمی عمده دارد آشنا شوند
    لغات و تركیبات به كار رفته در هر متنی را معنی كنند
    خوانده‌های خود را به نثر و زبان امروزی بیان كنند
    در صورت نیاز و امكان به اصل كتابها و مقاله‌ها مراجعه كنند

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


رودكی و منوچهریقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    رودكی و منوچهری

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    اهداف درس :

    1.اشعار رودكی را به طور صحیح بخوانید .

    2 . لغات موجود در اشعار رادقیقا معنی كند .

    3. آیات واحادیث به كار رفته در اشعار را بداند وتعیین كند .

    4. اشعار را به فارسی صحیح معنی كند .

    5. درباره آرایه های لفظی ومعنوی اشعار توضیح بدهد .

    گزیده اشعار رودكی

    •

    الف) اشعار غنایی و عاشقانه                                    

    ب) اشعار وصفی                                       ازكلیله ودمنه         

    ج)پند و حكمت                                                                 رباعیها

    د)مراثی

    ه)حسب حال

    و)مدایح

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


پاورپوینت قرائت عربی (1)قیمت:60000ریال

    موضوع  :

    پاورپوینت قرائت عربی (1)

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    هدف کلی :

    آشنایی با عبارات و ابیات عربی به منظور درک معنی و مفهوم کلمات و عبارات متون فارسی، زیرا علاوه بر قرآن کریم و احادیث، بسیاری از آثار دینی و ادبی ما به زبان عربی است.

    مطالب مندرج :

    آیاتی از قرآن کریم، احادیث و روایات شامل سخنان حضرت رسول الله (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع)، امام زین العابدین (ع)، امام محمدباقر (ع)، امام صادق (ع) و سخنان حکمت آمیز امامان شیعه.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


رودكی و منوچهریقیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    رودكی و منوچهری

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    مقدمه

    اهداف درس :

    1.اشعار رودكی را به طور صحیح بخوانید .

    2 . لغات موجود در اشعار رادقیقا معنی كند .

    3. آیات واحادیث به كار رفته در اشعار را بداند وتعیین كند .

    4. اشعار را به فارسی صحیح معنی كند .

    5. درباره آرایه های لفظی ومعنوی اشعار توضیح بدهد .

    گزیده اشعار رودكی

    •

    الف) اشعار غنایی و عاشقانه                                    

    ب) اشعار وصفی                                       ازكلیله ودمنه         

    ج)پند و حكمت                                                                 رباعیها

    د)مراثی

    ه)حسب حال

    و)مدایح

    جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  07:31 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


پاورپوینت قرائت عربی (1)قیمت:60000ریال

    موضوع  :

    پاورپوینت قرائت عربی (1)

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    هدف کلی :

    آشنایی با عبارات و ابیات عربی به منظور درک معنی و مفهوم کلمات و عبارات متون فارسی، زیرا علاوه بر قرآن کریم و احادیث، بسیاری از آثار دینی و ادبی ما به زبان عربی است.

    مطالب مندرج :

    آیاتی از قرآن کریم، احادیث و روایات شامل سخنان حضرت رسول الله (ص)، امیرالمؤمنین (ع)، امام حسین (ع)، امام زین العابدین (ع)، امام محمدباقر (ع)، امام صادق (ع) و سخنان حکمت آمیز امامان شیعه.

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  06:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


معانی و بیان 2قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    معانی و بیان 2

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    جایگاه درس

    •درس معانی و بیان از دروس پایه دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد

    

        •هدف كلی: آشنایی با مقدمات علم بیان

    هدفهای رفتاری:

    •1- توضیح سبك ادبی

    •2- توضیح موضوع علم بیان

    •3- تعریف علم بیان

    •4- توضیح ادای معنای واحد به طرق مختلف

    •5- ذكر فایده علم بیان

    •6- شناخت قرینه و اقسام آن

    •7- توضیح متدولوژی ادبیات

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  
شنبه 23 اسفند 1393  06:40 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: ماهان ما


معانی و بیان 2قیمت:100000ریال

    

    موضوع  :

    معانی و بیان 2

    فرمت فایل: PPT (قابل ویرایش)

    جایگاه درس

    •درس معانی و بیان از دروس پایه دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد

    

        •هدف كلی: آشنایی با مقدمات علم بیان

    هدفهای رفتاری:

    •1- توضیح سبك ادبی

    •2- توضیح موضوع علم بیان

    •3- تعریف علم بیان

    •4- توضیح ادای معنای واحد به طرق مختلف

    •5- ذكر فایده علم بیان

    •6- شناخت قرینه و اقسام آن

    •7- توضیح متدولوژی ادبیات

    


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


   


نظرات()  

نمونه سوالات امتحانی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic